tinteltand


concrete voorstellen

Hoe kan het nu anders? Waar blijven de positieve ideeën? Wel hier zijn ze: bondig en concreet. Altijd onderhevig aan verbetering… maar slechts een bondige weergave van een compleet plan dat in de pijplijn zit.

1. Vrijblijvende ouderbijdrage. De Tinteltuin maakt er een punt van en put trots uit een duidelijke communicatie over de gehele vrijblijvendheid van een financiële bijdrage voor de werking van de school. Dat wil niet zeggen dat ouders geen geld meer mogen doneren, ze mogen dat zeker maar enkel in de wetenschap dat hun bijdrage een volledig vrijwillige gift is waartoe ze niet verplicht worden.

2. Uitnodigend inschrijvingsbeleid. De Tinteltuin doet zijn best om zichzelf zo goed mogelijk te promoten en maakt bij de inschrijving geen peiling naar de achtergrond van het gezin buiten de gegevens wettelijk verplicht om de inschrijving te voltooien. De inschrijvingen gebeuren door personeelsleden van de Tinteltuin.

3. Democratisch ouderparticipatiebeleid. Ouders die werkgroepen coördineren worden door de leden van de AV verkozen, klasouders worden door de andere ouders, na kandidaturen en niet door de leerkrachten aangeduid. Klasouders en werkgroepcoördinatoren worden jaarlijks verkozen. Het kan niet dat een en dezelfde persoon klasouder, werkgroepcoördinator, bestuurslid is en in de schoolraad zetelt. Het kan ook niet dat partners elk een verschillende werkgroep voorzitten. Er moet worden getracht zoveel mogelijk verschillende mensen bij het beleid te betrekken.

4. Open communicatie. Vergaderingen die niet genotuleerd zijn en gepubliceerd op de website, hebben niet plaatsgevonden en kunnen niet dienen als de basis voor acties. Klasvergaderingen, algemene vergaderingen, schoolraadvergaderingen, tintelraadvergaderingen… de ouders hebben als leden van de vzw heb recht geïnformeerd te worden welke stappen er door het door hen verkozen bestuur worden genomen, in hun naam en met hun geld. De website wordt een weerspiegeling van de school, waar zoveel mogelijk de kinderen en hun verwezelijkingen in de kijker staan, en een plaats voor interactie en informatie.

5. Digitale informatieplatform via de website. De Tinteltuin maakt er werkt van het digitale medium optimaal te benutten in de communicatie met de ouders en op zo’n manier dat de eindgebruikers zelf de informatiestroom beheren (zelf kiezen welke info ze willen). Papieren communicatie wordt, met het oog op het ecologische aspect, spaarzaam gebruikt.

6. Lokale verworteling. Een school leeft volgens de meeste pedagogen maar echt als zij deel uitmaakt van een gemeenschap en daarmee contacten onderhoud. Op het vlak van contact met de Zoutleeuwse bevolking en het verenigingsleven, heeft de Tinteltuin nog een belangrijk werkpunt. Je kunt vrijwel elke plant houden in een pot, maar dan moet je dagelijks water geven, voeden, enzoverder. Als je een plant in de grond zet, gaat dat alles vanzelf. Zo ook met de Tinteltuin.

7. Proactieve positionering van de school. Zelden kiezen ouders voor een bepaalde school louter om pedagogische redenenen, vaker zijn locatie, familietraditie of studieaanbod de motieven. Dat is bij een freinetschool niet anders, maar de ouders kiezen voor ‘wat freinet voor hen betekent’. Zo zijn er ouders de keuze maken omdat hun kind meer zorgt nodig heeft, terwijl dat niet de bedoeling is van de school om zo’n kinderen aan te trekken. De freinetbeweging heeft in deze nog een heleboel (communicatie)werk om haar onderwijs uit de vooroordelenhoek te halen. Dat kan alleen maar met degelijke informatie over de verschillen met een gewone school en de voordelen die daar volgens ons aan vasthangen. Werving moet gebeuren op basis van het pedagogische profiel, anders eindigt het verhaal toch met verkeerde verwachtingen.

8. Kadering van de ouderparticipatie. Ouderparticipatie kan een enorme verrijking zijn als het vrijwillig en gekaderd is. Met gekaderd bedoel ik hier: er moet een lesonderwerp zijn. Het draait niet om de persoon, maar om wat we van die persoon kunnen opsteken. Iemand die brandweerman, verpleegster of ijzersmid kan de kinderen een diepe leerervaring bijbrengen. Het kan ik de beroeps- of hobbycontext zijn, iedereen heeft talenten. Meestal heeft de huisvrouw er meer dan alle bovengenoemden, maar beseft ze dat te weinig door een ontoereikende naam voor haar functie… De deelname van de ouders in de klas moet in een andere hoedanigheid zijn dan als papa/mama van … Want het perspectief van het kind is hier belangrijk en mag niet zijn: waarom is Jans mama elke week in de klas en mijn mama nooit?

9. Sociaal engagement. Als er zoveel geld kan omgaan binnen een schoolvereniging voor negentig leerlingen, is het dan niet onze taak is terug te doen voor de minder fortuinelijken in onze omgeving (bejaarden, gehandicapten, minder bedeelden).

10. Onafhankelijke, vaste sollicitatiecommissie met vaste voorzitter de coördinator van de school en vertegenwoordigers van het leerkrachtenteam. Deze commissie bevat ook ouders, die door de algemene vergadering worden afgevaardigd.

11. De werkgroep pedagogie houdt zich aan haar werkveld binnen de vzw. Zij promoot en toont de pedagogie van de school aan de ouders binnen de vereniging en stimuleer reflectie rond pedagogie bij de ouders.

12. De boekhouding van de vzw wordt gemonitord door een externe instantie die toekijkt of alles volgens de regels gebeurt.

13. De bestedingen van de klasbudgetten worden duidelijk gespecifieerd: wat wordt uitgegeven aan ‘consumables’ (verbruiksgoederen, wederkerende jaarlijkse kosten) en materialen (gebruikgoederen, aankopen die meerdere jaren kunnen dienen). Op die manier worden uitgaven geëconomiseerd: een aankoop van gekleurd papier voor het hele jaar in plaats van afzonderlijke kleine aankopen door leerkrachten apart.

14. Participatie zonder fysieke aanwezigheid wordt een prioriteit. Ouders moeten kunnen participeren aan het schoolleven zonder fysieke aanwezigheid op de school, zeker op het vlak van informatie. Wanneer men de mening van de algemene vergadering wil weten, tracht men op een objectieve en anonieme manier een peiling te doen, zoals moderne digitale media dat tegenwoordig mogelijk maken.

15. Duidelijke scheiding en interfacing tussen school en oudervereniging. De leerkrachten kunnen beroep doen op de oudervereniging, maar moeten hun vragen voor hulp of geld publiek formaliseren, m.a.w. officieel stellen aan de oudervereniging als geheel. Het kan een delegatie van de ouders zijn die zich over deze verzoeken buigt, maar er wordt geen beslissing genomen zonder dat die publiek gecommuniceerd wordt. Als de delegatie van ouders beslist een verzoek van de leerkrachten in te willigen, mag dat pas als alle ouders hierover geïnformeerd worden.

 


1 Comment so far
Leave a comment

en punt 16: respect voor iedereen die de naad uit de broek werkt voor de school. Ook voor de anderen. Personen(mij bijvoorbeeld)ongevraagd, ongemeld in deze ‘blog’ opnemen, vind ik zeer respectloos. Als de ‘schrijver’ van deze ‘blog’ nog een greintje zelfrespect heeft, veegt hij alle ongevraagde referenties aan personen uit deze ‘blog’. Enig fatsoen, aub.

Comment by Bart Ipers
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *