tinteltand


Tinteltuin failliet!
July 2, 2011, 15:06
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , , ,

Op 23 januari 2011 ontvingen een heel deel van de ouders de mail “Tinteltuin failliet!”:

—– Originele e-mail —–

Van: Peter V

Verzonden: Zondag 23 januari 2011 20:15:22 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Tinteltuin failliet

Beste ouders,

Op de Tintelraad van afgelopen maandag (17 januari) is besloten om alle ouders te mailen over twee dringende items vanuit de werkgroep financiën.

· De ouderbijdrage

Bij de Tinteltijd van 10 september hebben alle ouders een bijlage gekregen in verband met de ouderbijdrage.

Bij het nakijken van de rekening van de vzw op 17 januari bleek dat slechts 55 % van de ouders de bijdrage ook daadwerkelijk betaalt!

Dat kan allerlei redenen hebben: de ene ouder schoof het misschien op de lange baan, anderen betaalden een aantal maanden en vergaten de volgende, een aantal ouders hebben de eerste Tinteltijden van dit schooljaar niet gekregen, voor nieuwe ouders was de regeling misschien niet helemaal duidelijk.

Door de omvorming van de Raad van Bestuur [sic!]naar Tintelraad [bedoeld wordt: Dagelijks Bestuur naar Tintelraad] en het herverdelen van een aantal taken heeft het ook wat langer geduurd eer alle betalingen werden nagekeken. Bij deze dus een dringende oproep aan iedereen die nog niet in orde is om de bijdragen voor het lopende schooljaar in orde te maken.

Je hebt daarbij twee opties, zoals afgesproken bij de start van de school:

1. Het volledige bedrag voor het schooljaar 2010-2011 in één overschrijving regelen

2. Nu onmiddellijk een betaling doen voor 5 maanden (september t.e.m. januari) en verder maandelijks betalen door middel van een doorlopende opdracht.

Je vindt alle uitleg nog eens opnieuw in bijlage. Met vragen kan je altijd terecht bij de werkgroep financiën.

Ouders die tegen 4 februari nog steeds niet in orde zijn met de ouderbijdragen, worden door iemand van de werkgroep financiën persoonlijk gecontacteerd.

Dit soort mails is uiteraard niet leuk om te versturen. De Tinteltuin is gelukkig ook niet failliet. Maar het niet betalen van ouderbijdragen kan uiteraard wel snel voor problemen zorgen en is ook absoluut niet fair ten opzichte van de ouders die hun bijdrage wel betalen.

· Facturen voor de naschoolse opvang

Hier stelt zich een vergelijkbaar probleem. Een aantal ouders betaalt systematisch deze facturen niet. Er kruipt veel nodeloze energie van de werkgroep opvang in het opvolgen van deze achterstallige bedragen en het bedrag loopt ook hier in een aantal gevallen sterk op.

In vergelijkbare situaties bij andere scholen zijn de volgende logische stappen het versturen van aangetekende brieven en het inschakelen van een incassobureau. We willen absoluut dit soort maatregelen vermijden, dus ook hier een dringende oproep om de betaling van opvangfacturen in orde te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Peter V

Namens de werkgroep financieën en de Tintelraad

We hebben vorig jaar genoeg betaald.”

De redenen voor deze wanbetalingen waren een gevolg van een reactie bij de ouders van “wij hebben genoeg betaald vorig jaar”. Het eerste boekjaar van de vzw werd immers afgesloten met een positief saldo van 10.000 EUR in juni 2010:

Er is nog een bedrag van 11.612 € over, of ongeveer 50% van de ouderbijdrage. Zoals hoger aangegeven zal dit vermoedelijk herleid worden tot ongeveer 10.000 € nadat de kosten van de maand juni zijn binnengebracht. (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2009-2010 – niet gepubliceerd op de Tinteltuinwebsite)

Opvang

Een aantal ouders waren zeer misnoegd over het feit dat ze het overschot op het einde van vorig jaar niet konden terugvorderen, sommigen hebben zelfs gerechtelijke stappen overwogen maar de raadsman duidde er al snel op dat zij nooit zouden kunnen bewijzen dat dit geen gift was. De onwil om de opvangfacturen te betalen was vooral bij ouders die wisten dat de opvang vorig jaar in Goetsenhoven voor het grootste deel vrijwillig en gratis door ouders is gebeurd, terwijl diezelfde ouders daar dan ook nog eens voor gefactureerd werden. Ouders die bijvoorbeeld elke donderdagavond de opvang gratis en ‘vrijwillig’ kwamen doen, opvingen toch een factuur indien hun kinderen op de andere dagen in de opvang bleef (bij andere ouders). Dit betekende concreet dat als een moeder van twee kinderen op de school de opvang kwam doen, zij haar kinderen als niet aanwezig moest aanduiden (met alle mogelijke gevolgen voor de verzekering) om niet door de vzw gefactureerd te worden voor de opvang die zij zelf verzorgde. Leerkrachten met kinderen in de school, kunnen die rustig in de opvang laten bij de ouders en hoeven daarvoor dan weer niet bij te dragen:

Vraag / voorstel

Moeten de personeelsleden wiens kinderen in de opvang blijven betalen voor opvang?

Moeten de vrijwillige ouders betalen voor de opvang op het moment dat zij voor de school aan het werken zijn?

Beslissing

De vergadering is van oordeel dat de financiële afspraken met betrekking tot de opvang een verantwoordelijkheid zijn van de

werkgroep opvang. Deze staan immers buiten de ouderbijdrage en het GO-budget. Niettemin adviseert de WG-Financiën om voor de personeelsleden geen bijdrage in de opvang te vragen en voor de ouders wel. Het is immers organisatorisch ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen kinderen die na schooltijd van de opvang gebruik maken omdat hun ouders in vergadering zijn, of omdat ze gewoon in de opvang blijven. Ouders die na schooltijd nog aan het werk zijn kunnen ook beslissen om hun kinderen bij zich te houden.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Het vreemde is dat de verslagen van de vergaderingen Financiën, die ophouden op 30 maart 2010, nooit een aanwezigheidslijst bevatten. Wie exact hierboven ‘adviseert’ dat de leerkrachten (die ook geen bijdrage tot de vzw hoeven te betalen, zelfs al zitten hun kinderen op school) nogmaals financieel bevoordeeld moeten worden op de ouders met het geld van diezelfde ouders? Dat kunnen toch onmogelijk ouders zijn? Of het zijn ouders die de leerkrachten kritiekloos volgens op elk punt.

Kilometervergoeding bij klasactiviteiten

Uit hetzelfde verslag is de volgende vraag van het leerkrachtenteam kenmerkend:

Vraag / voorstel

Wanneer leerkrachten met de eigen wagen op uitstap gaan (schooluitstappen), dan is de vraag of zij al dan niet vergoed kunnen worden voor de volgende uitgaven:

parkeerkosten

verplaatsingskosten (kilometer vergoeding)

Toegevoegd door Joost: We kunnen dit ook in een bredere context bekijken en ons dezelfde vraag stellen wanneer ouders met hun auto verplaatsingen uitvoeren voor de school.

Beslissing

De WG-Financiën is het erover eens dat deze problematiek moet besproken worden. Hierover moet evenwel grondig worden nagedacht zodat we tot een realistisch en haalbaar voorstel kunnen komen. Er werd voorgesteld om tegen de volgende vergadering voorstellen uit te werken en deze dan vervolgens te bespreken. Op vraag van Helga wordt de problematiek evenwel verhuisd naar de RVB.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Ik heb de opvolging van deze kwestie in de verslagen van de raad van bestuur nog niet gevonden, maar het Financieel verslag van 2011 (zie verder) maakt overduidelijk dat leerkrachten zichzelf voor verplaatsingen kunnen vergoeden uit het klasbudget en dat er voor ouders geen enkele regeling gebeurd is. Het is een aparte post in het klasbudget, maar leerkrachten zouden het evengoed onder ‘anderen’ kunnen rubriceren. De beslissing om de discussie te verhuizen naar de raad van bestuur i.p.v. de ouders hierover te consulteren (zij dragen het geld bij), is kenmerkend.

Vele ouders wilden begin dit schooljaar dat de opvang uit de winst van de opvang van vorig jaar georganiseerd zou worden, maar dat is dus niet gebeurd. Dit ter verklaring van de wanbetalingen bij opvang, die eigenlijk buiten kijf staan, maar toch in het juiste perspectief geplaatst moeten worden. Er is bij de meeste ouders echt onduidelijkheid over wat met het geld van de ouderbijdrage kan en niet kan. Maar de kwestie van opvang is in feite een bijzaak.