tinteltand


Freinetschool veroordeeld voor financiële politiek (juni 2010)

Op het discussieforum van http://www.freinetbewegingvlaanderen.be/ vond ik dit bericht (17 november 2010) van een freinetpapa:

Ook in de Freinetschool van onze drie zonen was de invoering van het decreet kostenbeheersing (waarvan de maximumfactuur een onderdeel is) aanleiding tot heel wat consternatie.

Wat een hoogst interessant debat had kunnen worden ontaardde uiteindelijk in een regelrechte kleine ‘schoolstrijd’, die meer dan een jaar lang aansleepte en de sfeer in de schoolraad en helaas ook onder de ouders danig verzuurde. De enige oorzaak hiervoor was naar mijn persoonijke mening de hoogst onprofessionele aanpak van de directie die op het volgende neerkwam: kop in het zand steken en hopen dat de bui snel overwaait.

Enkele ouders deden het tegenovergestelde: ze staken hun nek uit en wisten uiteindelijk van hogerhand een oplossing af te dwingen.

Voor iedereen die iets te maken heeft met het Freinetonderwijs of die zich op een of andere manier betrokken voelt bij deze problematiek heb ik een open brief op facebook geplaatst: je kan hem lezen bij ‘Leve Freinet’ en als dat wilt ook je eigen mening geven. ”

http://www.12forum.nl/forum/bericht.php?ID=1269&fID=9&bID=2092&tID=556&pagina=last#2092

maar je moet je wel registeren via: http://www.freinetbewegingvlaanderen.be/

Als in 2007 de omzendbrief over kostenbeheersing komt, die probeert die niets anders te doen dan een betere toepassing van het decreet op kosteloosheid van het basisonderwijs uit 1997. Eigenlijk mogen scholen sinds 1997 geen geld meer vragen voor pedagogische doelen. De kracht van een omzendbrief die het nieuws haalt, is niet te onderschatten. Iedere freinetouder en leerkracht die het  nieuws gezien heeft, kan niet anders dan zich vragen stellen.

Dit geval heeft tot een klacht geleid bij de Commissie en de uitspraak van juni 2010 is dan ook overduidelijk.

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/vrijwillige_bijdragen_en_maximumfactuur_beslissing272.pdf

Hier volgt onmiddellijk de beslissing van de commissie:

Aansluitend bij de engagementsverklaring van andere scholen met een alternatief onderwijsproject verwacht de Commissie dat verwerende partij [de school, TT] de wijze waarop zij haar fundamentele doelstelling wil bereiken zou herdenken, zodat in elk geval gewaarborgd zijn voor alle ouders en dit zowel op het moment van de inschrijving als op eender welk ander ogenblik tijdens de duur van het schooljaar:

– een transparante bijdrageregeling die uitgaat van de school en die te onderscheiden is van een eventuele vrijwillige bijdrageregeling op initiatief van de vriendenkring;

– het respecteren van de scherpe maximumfactuur voor de verlevendiging en de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen;

– een absolute scheiding tussen het inschrijvingsbeleid van de school enerzijds en de fondsenwerving van de vriendenkring anderzijds;

afwezigheid van elke vorm van morele druk zowel door de school als door de vriendenkring voor het verkrijgen van bijdragen die uitgaan boven de in het schoolreglement in overeenstemming met het decreet gecommuniceerde bijdrageregeling.

De school mag geld vragen, maar enkel voor buitenschoolse activiteiten ten belope van de maximumfactuur, maar niet meer. Deze kosten moeten ook duidelijk zijn vooraf en gefactureerd worden.

De school mag aan fondsenwerving doen en giften van ouders aanvaarden, maar er mag geen enkele vorm van dwang gecreëerd worden hieromtrent.

De beslissing drukt tot twee maal op een duidelijke scheiding tussen de school en de oudervereniging en het is duidelijk een kenmerk van freinetscholen de scheiding daar allesbehalve duidelijk is.

Nogmaals: sinds het decreet op het kosteloos onderwijs, ontvangen de scholen een extra toelage van €45/leerling bovenop het reeds bestaande budget om het kosteloos onderwijs te realiseren. Ook dit is voor de meeste freinetscholen blijkbaar niet genoeg om hun ‘pedagogisch project te realiseren’.

Laat het ook duidelijk zijn dat de situatie in de TiT ernstiger is dan het geval hierboven beschreven omdat

1. de ouders wordt voorgehouden dat de bijdrage verplicht is en er effectieve stappen worden ondernomen tegen niet-betalers.

2. oudergiften onterecht worden gebruikt…

3. het recht op inschrijving niet gerespecteerd wordt: ouders moeten een niet-publieke, complexe registratieprocedure doorlopen

En los daarvan is er nog het financieel beleid van de vzw, waar eigenlijk geen enkele instantie (ook de commissie niet) in kan tussenkomen. Deze kwestie staat apart, maar hierover is zeker een boel te zeggen omdat de structuur van ouderverening en school helemaal door elkaar heenlopen.

Verder zijn de statuten van de vzw zo opgesteld dat de bestuurders geen persoonlijke aansprakelijkheid hebben, laat staan dat zij zich binnen de onderwijsstructuren zouden moeten verantwoorden. Dat zoveel belang gewonnen hebben binnen het eigenlijke bestuur van de school is de verantwoordelijkheid van de directeur, niet van de oudervereniging. Het is aan de directeur om deze scheiding te bewaken.Tinteltuin failliet!
July 2, 2011, 15:06
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , , ,

Op 23 januari 2011 ontvingen een heel deel van de ouders de mail “Tinteltuin failliet!”:

—– Originele e-mail —–

Van: Peter V

Verzonden: Zondag 23 januari 2011 20:15:22 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Tinteltuin failliet

Beste ouders,

Op de Tintelraad van afgelopen maandag (17 januari) is besloten om alle ouders te mailen over twee dringende items vanuit de werkgroep financiën.

· De ouderbijdrage

Bij de Tinteltijd van 10 september hebben alle ouders een bijlage gekregen in verband met de ouderbijdrage.

Bij het nakijken van de rekening van de vzw op 17 januari bleek dat slechts 55 % van de ouders de bijdrage ook daadwerkelijk betaalt!

Dat kan allerlei redenen hebben: de ene ouder schoof het misschien op de lange baan, anderen betaalden een aantal maanden en vergaten de volgende, een aantal ouders hebben de eerste Tinteltijden van dit schooljaar niet gekregen, voor nieuwe ouders was de regeling misschien niet helemaal duidelijk.

Door de omvorming van de Raad van Bestuur [sic!]naar Tintelraad [bedoeld wordt: Dagelijks Bestuur naar Tintelraad] en het herverdelen van een aantal taken heeft het ook wat langer geduurd eer alle betalingen werden nagekeken. Bij deze dus een dringende oproep aan iedereen die nog niet in orde is om de bijdragen voor het lopende schooljaar in orde te maken.

Je hebt daarbij twee opties, zoals afgesproken bij de start van de school:

1. Het volledige bedrag voor het schooljaar 2010-2011 in één overschrijving regelen

2. Nu onmiddellijk een betaling doen voor 5 maanden (september t.e.m. januari) en verder maandelijks betalen door middel van een doorlopende opdracht.

Je vindt alle uitleg nog eens opnieuw in bijlage. Met vragen kan je altijd terecht bij de werkgroep financiën.

Ouders die tegen 4 februari nog steeds niet in orde zijn met de ouderbijdragen, worden door iemand van de werkgroep financiën persoonlijk gecontacteerd.

Dit soort mails is uiteraard niet leuk om te versturen. De Tinteltuin is gelukkig ook niet failliet. Maar het niet betalen van ouderbijdragen kan uiteraard wel snel voor problemen zorgen en is ook absoluut niet fair ten opzichte van de ouders die hun bijdrage wel betalen.

· Facturen voor de naschoolse opvang

Hier stelt zich een vergelijkbaar probleem. Een aantal ouders betaalt systematisch deze facturen niet. Er kruipt veel nodeloze energie van de werkgroep opvang in het opvolgen van deze achterstallige bedragen en het bedrag loopt ook hier in een aantal gevallen sterk op.

In vergelijkbare situaties bij andere scholen zijn de volgende logische stappen het versturen van aangetekende brieven en het inschakelen van een incassobureau. We willen absoluut dit soort maatregelen vermijden, dus ook hier een dringende oproep om de betaling van opvangfacturen in orde te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Peter V

Namens de werkgroep financieën en de Tintelraad

We hebben vorig jaar genoeg betaald.”

De redenen voor deze wanbetalingen waren een gevolg van een reactie bij de ouders van “wij hebben genoeg betaald vorig jaar”. Het eerste boekjaar van de vzw werd immers afgesloten met een positief saldo van 10.000 EUR in juni 2010:

Er is nog een bedrag van 11.612 € over, of ongeveer 50% van de ouderbijdrage. Zoals hoger aangegeven zal dit vermoedelijk herleid worden tot ongeveer 10.000 € nadat de kosten van de maand juni zijn binnengebracht. (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2009-2010 – niet gepubliceerd op de Tinteltuinwebsite)

Opvang

Een aantal ouders waren zeer misnoegd over het feit dat ze het overschot op het einde van vorig jaar niet konden terugvorderen, sommigen hebben zelfs gerechtelijke stappen overwogen maar de raadsman duidde er al snel op dat zij nooit zouden kunnen bewijzen dat dit geen gift was. De onwil om de opvangfacturen te betalen was vooral bij ouders die wisten dat de opvang vorig jaar in Goetsenhoven voor het grootste deel vrijwillig en gratis door ouders is gebeurd, terwijl diezelfde ouders daar dan ook nog eens voor gefactureerd werden. Ouders die bijvoorbeeld elke donderdagavond de opvang gratis en ‘vrijwillig’ kwamen doen, opvingen toch een factuur indien hun kinderen op de andere dagen in de opvang bleef (bij andere ouders). Dit betekende concreet dat als een moeder van twee kinderen op de school de opvang kwam doen, zij haar kinderen als niet aanwezig moest aanduiden (met alle mogelijke gevolgen voor de verzekering) om niet door de vzw gefactureerd te worden voor de opvang die zij zelf verzorgde. Leerkrachten met kinderen in de school, kunnen die rustig in de opvang laten bij de ouders en hoeven daarvoor dan weer niet bij te dragen:

Vraag / voorstel

Moeten de personeelsleden wiens kinderen in de opvang blijven betalen voor opvang?

Moeten de vrijwillige ouders betalen voor de opvang op het moment dat zij voor de school aan het werken zijn?

Beslissing

De vergadering is van oordeel dat de financiële afspraken met betrekking tot de opvang een verantwoordelijkheid zijn van de

werkgroep opvang. Deze staan immers buiten de ouderbijdrage en het GO-budget. Niettemin adviseert de WG-Financiën om voor de personeelsleden geen bijdrage in de opvang te vragen en voor de ouders wel. Het is immers organisatorisch ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen kinderen die na schooltijd van de opvang gebruik maken omdat hun ouders in vergadering zijn, of omdat ze gewoon in de opvang blijven. Ouders die na schooltijd nog aan het werk zijn kunnen ook beslissen om hun kinderen bij zich te houden.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Het vreemde is dat de verslagen van de vergaderingen Financiën, die ophouden op 30 maart 2010, nooit een aanwezigheidslijst bevatten. Wie exact hierboven ‘adviseert’ dat de leerkrachten (die ook geen bijdrage tot de vzw hoeven te betalen, zelfs al zitten hun kinderen op school) nogmaals financieel bevoordeeld moeten worden op de ouders met het geld van diezelfde ouders? Dat kunnen toch onmogelijk ouders zijn? Of het zijn ouders die de leerkrachten kritiekloos volgens op elk punt.

Kilometervergoeding bij klasactiviteiten

Uit hetzelfde verslag is de volgende vraag van het leerkrachtenteam kenmerkend:

Vraag / voorstel

Wanneer leerkrachten met de eigen wagen op uitstap gaan (schooluitstappen), dan is de vraag of zij al dan niet vergoed kunnen worden voor de volgende uitgaven:

parkeerkosten

verplaatsingskosten (kilometer vergoeding)

Toegevoegd door Joost: We kunnen dit ook in een bredere context bekijken en ons dezelfde vraag stellen wanneer ouders met hun auto verplaatsingen uitvoeren voor de school.

Beslissing

De WG-Financiën is het erover eens dat deze problematiek moet besproken worden. Hierover moet evenwel grondig worden nagedacht zodat we tot een realistisch en haalbaar voorstel kunnen komen. Er werd voorgesteld om tegen de volgende vergadering voorstellen uit te werken en deze dan vervolgens te bespreken. Op vraag van Helga wordt de problematiek evenwel verhuisd naar de RVB.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Ik heb de opvolging van deze kwestie in de verslagen van de raad van bestuur nog niet gevonden, maar het Financieel verslag van 2011 (zie verder) maakt overduidelijk dat leerkrachten zichzelf voor verplaatsingen kunnen vergoeden uit het klasbudget en dat er voor ouders geen enkele regeling gebeurd is. Het is een aparte post in het klasbudget, maar leerkrachten zouden het evengoed onder ‘anderen’ kunnen rubriceren. De beslissing om de discussie te verhuizen naar de raad van bestuur i.p.v. de ouders hierover te consulteren (zij dragen het geld bij), is kenmerkend.

Vele ouders wilden begin dit schooljaar dat de opvang uit de winst van de opvang van vorig jaar georganiseerd zou worden, maar dat is dus niet gebeurd. Dit ter verklaring van de wanbetalingen bij opvang, die eigenlijk buiten kijf staan, maar toch in het juiste perspectief geplaatst moeten worden. Er is bij de meeste ouders echt onduidelijkheid over wat met het geld van de ouderbijdrage kan en niet kan. Maar de kwestie van opvang is in feite een bijzaak.