tinteltand


Ouders betalen bijscholing van benoemd personeel
July 2, 2011, 19:21
Filed under: ouderbijdrage | Tags:

Een eerste opvallende post waaraan geld van de ouderbijdrage gespendeerd werd, is de opleiding van de leerkrachten. In de verslag van Tintelraad in januari is te lezen dat de vraag van het (leerkrachten)team komt:

Freinet opleiding.

*Kan er een extra bijdrage zijn van de ouderbijdrage voor de opleiding van ons personeel. Het schoolbudget is te minimaal om freinetpersoneel te vormen. Team [d.i. de leerkrachten] vindt dat een deel van de ouderbijdrage naar nascholing moet kunnen gaan. WG financiën heeft hier geen overeenkomst kunnen bereiken. Uiteraard wachten we op de achterstallige ouderbijdrage om dit eventueel te financieren. Hoe krijgen we garanties dat leerkrachten niet weggaan na gevolgde cursussen? Mogen alleen leerkrachten die vier jaar in dienst zijn een nascholing volgen? Bv : Als leerkrachten minsten 4 jaar in dienst zijn, worden de bijscholingen volledig terugbetaald. Voordien volgens een bepaalde schaal.

De extra bijdrage voor opleiding zou uit het klasbudget kunnen gehaald worden. Er kan hiervoor per leerling één euro opzij gezet worden. Dit opleidingsbudget ligt op voorhand vast.

Ons voorstel is dat de werkgroep financiën twee à drie voorstellen aan ons voorlegt en dat de

Tintelraad daarover advies geeft.

Wanneer wij er niet uitkomen zullen we de beslissing nemen in een AV.

uit: Verslag van de Tintelraad van 17 januari 2011

Alsof het nog niet genoeg is dat ouders moeten opdraaien voor het feit dat leerkrachten die een freinetschool willen oprichten door de inspectie gevraagd werden zich bij te scholen en dus blijkbaar niet voldoende achtergrond in die materie hebben, wordt er daarenboven discriminerend met de fondsen omgesprongen: eerst de ouderen. En als ze het niet krijgen van de algemene vergadering, kunnen ze nog fondsen uit de klasbudgetten systematisch aanspreken, wordt er verder gesteld. Als de ouders niet toegeven, worden het budget dat voor klaswerking was voorzien, aangesproken. Op de verslagen van de algemene vergaderingen is nergens een beslissing te vinden. Wel lezen we in februari zijn mening al herzien heeft:

Budget nascholing team: we komen overeen om per leerling 2 euro per maand van de ouderbijdrage als budget te reserveren voor bij- en nascholing van het team, aanvullend op de door de scholengroep toegekende (veel te kleine) dotatie.

Uit: Verslag van de Tintelraad van 22 februari 2011

Nochtans wordt dit jaar al 1.800 EUR “uitgegeven” aan opleiding, of alleszins als dusdanig ingeschreven. De berekening moet zijn 90 kinderen x 2 EUR x 10 maanden = 1800 EUR. Uit de folder ‘Opleiding tot freinetleerkracht’ is dan weer precies op te maken wat de opleiding kost.

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding is 450 euro (cursusgeld en alle maaltijden) per jaar.

Opleidingscheques van de VDAB worden aanvaard. Na overleg met je directie kan het inschrijvingsgeld ook betaald worden met nascholingsgelden.

(…) Na 3 jaar behaal je het “Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën” (DHOS), met weddesupplement.

http://lera.hogent.be/studeren/documenten/verder/methodeschoolleraarbest.pdf

De ouders betalen dus de opleiding van de leerkrachten zodat die meer verdienen?

Bart: opleiding leerkrachten: jammer geld zou van ministerie moeten komen, maar ongelofelijk ontoereikend, maar dank aan de vzw (Lieven benadrukt de wil van de ouders om te participeren)

Helga: budget opleiding hangt af van aantal leerkrachten van schooljaar -1 ( voor dit boekjaar is dat ongeveer 500 euro)

uit: Verslag Algemene Vergadering 18 maart 2011

De pertinente vraag is hier ook: wat gebeurt er dan met die €500 opleidingsbudget van het GO! als er uit de vzw €1.800 wordt besteed aan opleiding. Het is mij niet precies duidelijk wie de opleiding volgt, maar €450 x 3 + (ongeveer) €500 = €1850. Dit is louter speculatief gepuzzel, natuurlijk. Een school hoeft zich niet te verantwoorden aan de ouders van hoe zij haar opleidingsbudget spendeert, maar de situatie is toch wel net iets anders als de ouders (volgens de rekeningen) €1.800 hebben betaald voor opleidingen.

In deze detailtabel (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2011) staat de opleidingskost van de leerkrachten weer niet vermeld, maar het is duidelijk dat alle uitgaven buiten het toegekende klasbudget, van het resterende geld van vorig jaar had kunnen worden betaald. De circusschool (waarvan alleen de kinderen konden genieten die naar de opvang gingen) en het zwemmen werd enkel in het eerste trimester georganiseerd.De maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’
July 2, 2011, 15:27
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , ,

Het onderwijs is niet geheel kosteloos. De school mag tot 60 EUR vragen per leerlingen, voor buitenschoolse activiteiten. De vraag rijst dan of freinetactiviteiten dan misschien per definitie extramuros activiteiten (buiten de school) zijn, maar ook dat is niet het geval: bij het lijstje “wat niet betaald wordt van de bijdrage” staat het kamp vermeld. Daarvoor moeten de ouders nog eens extra betalen. Het vierdaagse kamp kost per persoon van de 1e en 2e graad, dat nu bezig is, kost 60 EUR per kind, alleen in cash, geen factuur en geen ontvangstbewijs. Het kamp alleen is ter waarde van de maximumfactuur lager onderwijs, ware het niet dat ze niet officieel wordt gefactureerd.

>Van: evi s
>
Datum: 19 mei 2011 23:23:35 GMT+02:00
>
Aan: …
>
Kopie: kathleen m, goedele v, phil m
>
Onderwerp: kamp onkosten
>

>Hallo klasbarters,
>
>1. Zoals afgesproken blijven we binnen het budget van 15€ per dag dus
>het kamp van jullie kids kost dit jaar 60€.
>
>Dit bedrag kan je betalen aan Bart of aan mij. Indien de betaling van dit
>bedrag financieel moeilijk haalbaar is kan je contact opnemen met Helga
>
>2. Dieren blijven boeien en dus ook de vraag van de kinderen om eens
>naar een dierentuin te gaan en liefst ook een aquarium.
>
>Waarschijnlijk gaan we naar Planckendael, daar is geen aquarium maar het is wel een reuze tof park. Waarschijnlijk gaan we donderdag en waarschijnlijk
>gaan we met de trein..
>
>Veel waarschijnlijk; we zijn nog aan het plannen. Ik hou jullie op de
>hoogte.
>Groetjes
>
>Evi

 


—– Originele e-mail —–

Van: evi s

Aan: …….

Cc: kathleen m, goedele v, phil m

Verzonden: Zondag 12 juni 2011 11:36:13

Onderwerp: RE: kamp

Nog eens hallo allemaal,

Mag ik bij deze jullie ook nog eens herinneren aan het prijskaartje van dit

super kamp.

Van enkele kinderen heb ik nog niet het kampgeld ontvangen.

4dagen kamp 4 x 15 = 60€

Je mag dit aan mij geven of aan Bart.

Groetjes

Evi

Maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’

Zelfs al zouden alle freinetactiviteiten extramuros zijn, dan nog is er het probleem van de maximumfactuur, die binnen de tinteltuin doodleuk ‘sociaal tarief’ heet:

Het sociaal tarief van € 6/maand (1e kind) komt neer op € 60/jaar wat overeenstemt met de maximum factuur voor een kind in het lager onderwijs. Het sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient jaarlijks aangevraagd en verantwoord te worden. Als u denkt voor dat tarief in aanmerking te komen, neemt u zo snel mogelijk met ons contact op. Nadien volgt een gesprekje en een evaluatie van de aanvraag door de werkgroep financiën. Let wel: een sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient gestaafd te worden met officiële documenten. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd en verantwoord te worden. (sic)

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)


In de bijdragetabellen wordt onmiddellijk ook duidelijk dat de maximumfactuur voor basisonderwijs wordt toegepast op de kleuters – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee groepen. Je betaalt evenveel bijdrage voor een kleuter als een leerling.Wat zijn ‘freinetgebonden activiteiten’?
July 2, 2011, 15:16
Filed under: ouderbijdrage | Tags: ,

Telefonische druk m.b.t. betalen van een ouderbijdrage

Vanaf half februari zijn dan ook, zoals hierboven beloofd beginnen komen: herhaaldelijke mondelinge aansporingen om de bijdrage die we nog niet betaald hadden te vereffenen. Ik heb in die gesprekken duidelijk vragen gesteld bij de financiële politiek van de school en de tendens om de bijdrage als verplicht voor te stellen. Hun mondelinge antwoord was steeds dat ik het reglement en de statuten van de vzw moest respecteren en dat een bijdrage daarbij hoort. Het document dat specifiek over de ouderbijdrage handelt en met de mail over het zogenaamde failliet van de school werd meegestuurd, zegt:

De leden van de vzw de TintelTuin betalen jaarlijks lidgeld, ook wel bijdrage genoemd. Dit lidgeld is bedoeld om een degelijke freinetwerking mogelijk te maken.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

Er is hier geen sprake van vrijblijvendheid, maar een lidgeld. Sterker is nog dat dit geld wordt aangewend voor pedagogische doeleinden (freinetwerking). Hoewel verder in het document de doelen van dit geld gespecifieerd worden, wordt nergens duidelijk waarvoor het geld exact nodig is:

Worden betaald van de bijdrage

Alle freinetgebonden activiteiten die op klas- of schoolniveau georganiseerd worden.

Op de laatste algemene vergadering van vorig schooljaar werd evenwel beslist om vanaf dit schooljaar ook het zwemgeld en de kostprijs van de bus hiervoor uit de bijdrage te betalen.

Tevens werd op dezelfde algemene vergadering ook beslist dat de eventuele verdeling van melk aan de kinderen tijdens de (middag)pauze uit de ouderbijdrage kan betaald worden, mits er voorafgaand een duidelijk doorgesproken en evenwichtig project wordt voorgesteld.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

‘Freinetgebonden’ activiteiten

Het zwemgeld en de kostprijs van de bus naar het zwembad zijn inderdaad kosten die kunnen doorgerekend worden aan de ouders als extramuros activiteiten, maar die zijn dan wel aan de maximumfactuur gebonden. Los van het zwemmen (de melkverdeling is nooit gebeurd), staat wordt ‘freinetwerking’ hier verduidelijkt als “freinetgebonden activiteiten”, maar nergens wordt duidelijk wat die zijn noch waarom die zoveel geld moeten kosten. Op de vergadering van de WG Pedagogie op 5 juli (!) 2009 wordt toch al een beetje de richting aangegeven:

[leerkrachten]Team: Is er budget voor uitbouw mediatheek en/of gebruiken we hiervoor de ouderbijdragen ?

abonnementen Wapiti, National Geographic, Ooggetuige dvd reeks,

determinatiefiches bomen-insecten-paddenstoelen- …

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 5 juli 2009

Op de eerste werkgroepvergadering Pedagogie, worden blijkbaar als bestellingen van pedagogisch materiaal gedaan door een ouder. Het kan dan toch moeilijk met de daarvoor toegekende gemeenschapsonderwijsbudgetten zijn?

Lieve • Bestelling Abimo extra materiaal ter ondersteuning van het rekenonderwijs :

– Rekenen met dieren voor kinderen van 10-12 jaar

– Ik kaart, ik reken (om al spelend te leren rekenen)

– Rekenen met voertuigen, vliegtuigen en schepen 9-13 jaar

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 17 september 2009

 


 Tinteltuin failliet!
July 2, 2011, 15:06
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , , ,

Op 23 januari 2011 ontvingen een heel deel van de ouders de mail “Tinteltuin failliet!”:

—– Originele e-mail —–

Van: Peter V

Verzonden: Zondag 23 januari 2011 20:15:22 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Tinteltuin failliet

Beste ouders,

Op de Tintelraad van afgelopen maandag (17 januari) is besloten om alle ouders te mailen over twee dringende items vanuit de werkgroep financiën.

· De ouderbijdrage

Bij de Tinteltijd van 10 september hebben alle ouders een bijlage gekregen in verband met de ouderbijdrage.

Bij het nakijken van de rekening van de vzw op 17 januari bleek dat slechts 55 % van de ouders de bijdrage ook daadwerkelijk betaalt!

Dat kan allerlei redenen hebben: de ene ouder schoof het misschien op de lange baan, anderen betaalden een aantal maanden en vergaten de volgende, een aantal ouders hebben de eerste Tinteltijden van dit schooljaar niet gekregen, voor nieuwe ouders was de regeling misschien niet helemaal duidelijk.

Door de omvorming van de Raad van Bestuur [sic!]naar Tintelraad [bedoeld wordt: Dagelijks Bestuur naar Tintelraad] en het herverdelen van een aantal taken heeft het ook wat langer geduurd eer alle betalingen werden nagekeken. Bij deze dus een dringende oproep aan iedereen die nog niet in orde is om de bijdragen voor het lopende schooljaar in orde te maken.

Je hebt daarbij twee opties, zoals afgesproken bij de start van de school:

1. Het volledige bedrag voor het schooljaar 2010-2011 in één overschrijving regelen

2. Nu onmiddellijk een betaling doen voor 5 maanden (september t.e.m. januari) en verder maandelijks betalen door middel van een doorlopende opdracht.

Je vindt alle uitleg nog eens opnieuw in bijlage. Met vragen kan je altijd terecht bij de werkgroep financiën.

Ouders die tegen 4 februari nog steeds niet in orde zijn met de ouderbijdragen, worden door iemand van de werkgroep financiën persoonlijk gecontacteerd.

Dit soort mails is uiteraard niet leuk om te versturen. De Tinteltuin is gelukkig ook niet failliet. Maar het niet betalen van ouderbijdragen kan uiteraard wel snel voor problemen zorgen en is ook absoluut niet fair ten opzichte van de ouders die hun bijdrage wel betalen.

· Facturen voor de naschoolse opvang

Hier stelt zich een vergelijkbaar probleem. Een aantal ouders betaalt systematisch deze facturen niet. Er kruipt veel nodeloze energie van de werkgroep opvang in het opvolgen van deze achterstallige bedragen en het bedrag loopt ook hier in een aantal gevallen sterk op.

In vergelijkbare situaties bij andere scholen zijn de volgende logische stappen het versturen van aangetekende brieven en het inschakelen van een incassobureau. We willen absoluut dit soort maatregelen vermijden, dus ook hier een dringende oproep om de betaling van opvangfacturen in orde te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Peter V

Namens de werkgroep financieën en de Tintelraad

We hebben vorig jaar genoeg betaald.”

De redenen voor deze wanbetalingen waren een gevolg van een reactie bij de ouders van “wij hebben genoeg betaald vorig jaar”. Het eerste boekjaar van de vzw werd immers afgesloten met een positief saldo van 10.000 EUR in juni 2010:

Er is nog een bedrag van 11.612 € over, of ongeveer 50% van de ouderbijdrage. Zoals hoger aangegeven zal dit vermoedelijk herleid worden tot ongeveer 10.000 € nadat de kosten van de maand juni zijn binnengebracht. (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2009-2010 – niet gepubliceerd op de Tinteltuinwebsite)

Opvang

Een aantal ouders waren zeer misnoegd over het feit dat ze het overschot op het einde van vorig jaar niet konden terugvorderen, sommigen hebben zelfs gerechtelijke stappen overwogen maar de raadsman duidde er al snel op dat zij nooit zouden kunnen bewijzen dat dit geen gift was. De onwil om de opvangfacturen te betalen was vooral bij ouders die wisten dat de opvang vorig jaar in Goetsenhoven voor het grootste deel vrijwillig en gratis door ouders is gebeurd, terwijl diezelfde ouders daar dan ook nog eens voor gefactureerd werden. Ouders die bijvoorbeeld elke donderdagavond de opvang gratis en ‘vrijwillig’ kwamen doen, opvingen toch een factuur indien hun kinderen op de andere dagen in de opvang bleef (bij andere ouders). Dit betekende concreet dat als een moeder van twee kinderen op de school de opvang kwam doen, zij haar kinderen als niet aanwezig moest aanduiden (met alle mogelijke gevolgen voor de verzekering) om niet door de vzw gefactureerd te worden voor de opvang die zij zelf verzorgde. Leerkrachten met kinderen in de school, kunnen die rustig in de opvang laten bij de ouders en hoeven daarvoor dan weer niet bij te dragen:

Vraag / voorstel

Moeten de personeelsleden wiens kinderen in de opvang blijven betalen voor opvang?

Moeten de vrijwillige ouders betalen voor de opvang op het moment dat zij voor de school aan het werken zijn?

Beslissing

De vergadering is van oordeel dat de financiële afspraken met betrekking tot de opvang een verantwoordelijkheid zijn van de

werkgroep opvang. Deze staan immers buiten de ouderbijdrage en het GO-budget. Niettemin adviseert de WG-Financiën om voor de personeelsleden geen bijdrage in de opvang te vragen en voor de ouders wel. Het is immers organisatorisch ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen kinderen die na schooltijd van de opvang gebruik maken omdat hun ouders in vergadering zijn, of omdat ze gewoon in de opvang blijven. Ouders die na schooltijd nog aan het werk zijn kunnen ook beslissen om hun kinderen bij zich te houden.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Het vreemde is dat de verslagen van de vergaderingen Financiën, die ophouden op 30 maart 2010, nooit een aanwezigheidslijst bevatten. Wie exact hierboven ‘adviseert’ dat de leerkrachten (die ook geen bijdrage tot de vzw hoeven te betalen, zelfs al zitten hun kinderen op school) nogmaals financieel bevoordeeld moeten worden op de ouders met het geld van diezelfde ouders? Dat kunnen toch onmogelijk ouders zijn? Of het zijn ouders die de leerkrachten kritiekloos volgens op elk punt.

Kilometervergoeding bij klasactiviteiten

Uit hetzelfde verslag is de volgende vraag van het leerkrachtenteam kenmerkend:

Vraag / voorstel

Wanneer leerkrachten met de eigen wagen op uitstap gaan (schooluitstappen), dan is de vraag of zij al dan niet vergoed kunnen worden voor de volgende uitgaven:

parkeerkosten

verplaatsingskosten (kilometer vergoeding)

Toegevoegd door Joost: We kunnen dit ook in een bredere context bekijken en ons dezelfde vraag stellen wanneer ouders met hun auto verplaatsingen uitvoeren voor de school.

Beslissing

De WG-Financiën is het erover eens dat deze problematiek moet besproken worden. Hierover moet evenwel grondig worden nagedacht zodat we tot een realistisch en haalbaar voorstel kunnen komen. Er werd voorgesteld om tegen de volgende vergadering voorstellen uit te werken en deze dan vervolgens te bespreken. Op vraag van Helga wordt de problematiek evenwel verhuisd naar de RVB.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Ik heb de opvolging van deze kwestie in de verslagen van de raad van bestuur nog niet gevonden, maar het Financieel verslag van 2011 (zie verder) maakt overduidelijk dat leerkrachten zichzelf voor verplaatsingen kunnen vergoeden uit het klasbudget en dat er voor ouders geen enkele regeling gebeurd is. Het is een aparte post in het klasbudget, maar leerkrachten zouden het evengoed onder ‘anderen’ kunnen rubriceren. De beslissing om de discussie te verhuizen naar de raad van bestuur i.p.v. de ouders hierover te consulteren (zij dragen het geld bij), is kenmerkend.

Vele ouders wilden begin dit schooljaar dat de opvang uit de winst van de opvang van vorig jaar georganiseerd zou worden, maar dat is dus niet gebeurd. Dit ter verklaring van de wanbetalingen bij opvang, die eigenlijk buiten kijf staan, maar toch in het juiste perspectief geplaatst moeten worden. Er is bij de meeste ouders echt onduidelijkheid over wat met het geld van de ouderbijdrage kan en niet kan. Maar de kwestie van opvang is in feite een bijzaak.