tinteltand


Intakegesprek om gezinnen te selecteren
July 2, 2011, 23:52
Filed under: inschrijvingsbeleid | Tags: , ,

Je kunt je kind niet gewoon inschrijven, je moet eerste een info-avond bijwonen. En als je die wil bijwonen moet je eerst nog mailen naar de WG Pedagogie . Ook op de website, een beetje lager, staat nog te lezen:

Overweeg je je kind in te schrijven in de Tinteltuin?

Stuur een mailtje naar pedagogie@tinteltuin.be . Wij geven je graag meer inlichtingen of nemen contact met je op.

Je komt best altijd naar de eerstvolgende infoavond. Daarna plannen we nog een kennismakingsgesprek met leerkrachten en met ouders van onze school om je toe te laten een goed geïnformeerde keuze te maken. Hierna kan je je inschrijving definitief maken.

Bron: tinteltuin.be

In het verslag van de vergadering pedagogie op 20 oktober 2010 wordt het hele ‘intake’-beleid van Zoutleeuw duidelijk. Als een van de weinige zaken binnen de school wordt de ‘intake’-procedure wel nauwkeurig opgevolgd en bijgestuurd:

Inschrijvingen

– Map met aanmeldingen wordt momenteel beheerd door Lieve

– Scenario voor de intake-procedure is af in eerste versie. Zal continu bijgestuurd worden en meegroeien met onze ervaringen.

– Als een kind – tijdens het lopende schooljaar – de school verlaat (cfr Noa 2de graad) wordt er geval per geval beslist of die plaats ter beschikking is voor een volgende kind van de aanmeldingslijst. In dit geval werd er door het team beslist dat deze plaats niet wordt vrijgegeven voor de volgende op de lijst.

– 1 maart wordt officiële inschrijvingsdatum voor kinderen van geboortejaar 2008 – waarvoor er nog 4 plaatsen beschikbaar zijn. Wellicht komen de vier gezinnen zich aanmelden die ook op de info-avond & intake aanwezig waren.

Lieve zorgt ervoor dat deze datum bekend gemaakt wordt op de website. Evi en Lieve zullen samen met Helga zorgen voor onthaal (& koffie/thee) en administratie bij inschrijving zelf. Eén gezin gaf reeds aan dat zij voor alle zekerheid hun kind in Het Wijdeland reeds hebben ingeschreven. Daar waren ze – zonder kamperen – reeds zeker van hun plaats. Zouden ze daar dan een inschrijvingsdatum hebben die vroeger op het jaar ligt ? Dit kan ons elk jaar opnieuw eventueel parten spelen.

– Schooljaar 2010-2011 : nog vier plaatsen beschikbaar voor 1ste leerjaar. WG Pedagogie geeft info door aan WG Communicatie die zorgen voor promotie-actie. Zij denken eraan om publiciteit te voeren via culturele en sportieve kanalen (sportclubs, verenigingen, bibliotheek, …) en niet te werken met adressenbestanden. Zal deze aanpak efficiënt genoeg zijn ? Onze doelgroep is immers niet evident : kinderen die naar een eerste leerjaar gaan maar geen broers/zussen hebben voor andere klasgroep (want daar is – althans vandaag – geen plaats meer beschikbaar)

Lieve communiceert met WG Communicatie en vraagt naar ontwerp tegen volgende vergadering.

– Rubriek inschrijvingen website aanpassen. Todo Lieve.

– 1 mei : standje met inschrijvingen ?

Wie kan meehelpen ? Beurtrol ? Iets voor volgende vergadering.

Uit: Vergadering Pedagogie 27 oktober 2010

Hieruit blijkt dat zelfs al komt er een plaats ‘vrij’, dat die nog niet automatisch wordt aangeboden op de eerste op de wachtlijst. Verder ook dat gezinnen een ‘intake’ moeten doorlopen, info-avonden bijwonen, om dan door de school verwittigd te worden wanneer de inschrijving geopend wordt, zodat deze gezinnen zich kunnen komen inschrijven voor alle anderen. Men moet dan tot de constatatie komen dat bepaalde ouders voor duidelijkheid kiezen in zich in het Wijdeland inschrijven. Voor de vier beschikbare plaatsen in het eerste leerjaar wil de werkgroep communicatie publiciteit maken, maar dit wordt door de groep pedagogie teruggefloten: ‘onze doelgroep is niet evident,’ m.a.w. We willen de deuren niet openzetten voor iedereen, maar de gezinnen zelf zoveel als mogelijk selecteren. Dit informeren is natuurlijk de ouders duidelijk maken wat van hen verwacht wordt: actieve bijdrage in geld en tijd aan de school. Het gaat zeker niet te ver om dit geprek voor te stellen als een ‘afschrikgesprek’ om ouders niet geen geld of tijd kunnen bijdragen, buiten te houden.

De inschrijvingsdatum is enkel te respecteren in scholen waar wellicht plaatsen tekort zullen zijn en dat was door plaatsgebrek in Goetsenhoven het van geval van de Tinteltuin, maar nu in Zoutleeuw is dat niet meer belangrijk.

In de nieuwsbrief van 27 november 2010, worden de inschrijvingsdata vermeld en duidelijk dat de ouders van de WG Pedagogie de inschrijvingen beheren. Je kunt op het secretariaat, maar de mama volgt de inschrijvingen op, niet het secretariaat.

Inschrijvingen

Kinderen die geboren zijn in 2009 en een broer of zus hebben die nu al naar school gaat in de TintelTuin, kunnen zich in december inschrijven voor het volgende schooljaar. Zij hebben voorrang op andere kinderen. Vanaf 1 februari kunnen de open plaatsen ingevuld worden door anderen. Je kan hiervoor terecht op het secretariaat of bij Kathleen Monsieur (mama Cato en Lotte), zij volgt de inschrijvingen op. De infoavond voor nieuwe gezinnen zal plaatsvinden op 14 januari 2011.



Weigeren van inschrijvingen

Recht op inschrijving. Toen ik tijdens de laatste opendeurdag persoonlijk getuige was van het feit dat er een inschrijving gewoon geweigerd werd, werden ook mijn vermoedens bevestigd dat er al de bedoeling is enkel een ‘selectief’ publiek tot de Tinteltuin toe te laten. Zelfs het intake-gesprek dat elke ouder moet doen, lijkt meer op een examen dan op een verwelkoming. Nochtans is ook hier de Vlaamse overheid duidelijk:

Mag een school weigeren om een kind in te schrijven?

Het gelijke onderwijskansendecreet heeft het principieel inschrijvingsrecht voor elk kind verankerd. Concreet betekent dit dat u uw kind kan inschrijven in de school en/of de vestigingsplaats van uw keuze. Een school moet de leerlingen inschrijven in de volgorde waarin ze zich aanmelden en mag dus geen kinderen ‘voornemen’. Voor broertjes en zusjes van al ingeschreven kinderen geldt er wel een voorrangsregeling. Er is eveneens een beperkte voorrangsregeling voor Nederlandstalige kinderen in Brussel. Aan dit inschrijvingsrecht zijn wel twee voorwaarden verbonden.

Eerst en vooral moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die door de overheid zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld: in het buitengewoon onderwijs mogen scholen geen leerlingen toelaten die geen inschrijvingsverslag hebben.

Als ouder moet u ook instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement, die u bij de inschrijving worden voorgelegd. Zonder deze instemming kan de school uw kind niet inschrijven.

Is aan deze twee voorwaarden voldaan, dan kan een school nog slechts in een heel beperkt aantal gevallen een leerling weigeren of doorverwijzen.

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/rechtplicht/naarschool/14.htm

Het is ook een beetje vreemd dat in de Tinteltuin de ‘oudervereniging’ (i.c. WG Pedagogie) de inschrijvingen helemaal zelf lijkt te beheren, terwijl dat ik alle andere scholen een verantwoordelijkheid is van de personeelsleden van de school (directie, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers. Verder is het eens te meer vreemd dat er zoals in alle scholen geen publieke inschrijvingsdata worden gegeven, maar dat je persoonlijk contact moet opnemen met een ouder voor een ‘afspraak’. In de meeste ‘gewone’ scholen ga je gewoon 10 minuten neerzitten met een personeelslid, vul je je gegevens in en klaar is kees. Er is alleen maar een school omdat er leerlingen zijn en de financiële slagkracht (subsidiëring) hangt samen met het aantal leerlingen.

Waarom dan leerlingen weigeren?

De redenen die bij die ene weigering gegeven werden, waren nochtans pedagogisch van aard: we willen de klassen klein houden om onze freinetpedagogie te garanderen. In dit opzicht worden alle scholen over dezelfde kam geschoren: het aantal leerlingen dat je als school recht geeft op een fulltime leerkracht ligt volgens mij vooraan in de twintig. Het feit dat er in de Tinteltuin gewerkt wordt met graadklassen, kan een pedagogische keuze zijn, maar is op dit moment een mathematische noodzaak en zelf dan zijn er niet genoeg leerlingen voor een full-time lesopdracht. Omdat er leerlingen ‘tekort’ zijn, zijn er leerkrachtenuren tekort, en daardoor … ‘verplichte ouderparticipatie’.

Los van de flagrante weigering van een inschrijving op de opendeurdag door de coördinator, die vragen over de kwestie vervolgens doorverwees naar een ouder, kan ik u getuigenissen bezorgen van ouders die herhaaldelijk hebben moeten telefoneren, intake-gesprekken hebben moeten ondergaan, om na veel aandringen ingeschreven te kunnen worden. Het is ook kenmerkend dat het in de communicatie steeds over de gezinnen gaan, nergens wordt het kind vermeld.

De vierkantshoeve in Goetsenhoven in het jaar 2009-10 zorgde voor een compleet andere situatie – er was daar zelfs plaats tekort en de klassen zaten echt vol (op basis van oppervlakte). Dit jaar in Zoutleeuw, is de situatie net het omgekeerde: er is overcapaciteit. De wachtlijsten van Goetsenhoven waren legitiem, door de oppervlaktebeperking, in Zoutleeuw kunnen er in principe geen zijn. In feite is het intake-gesprek een manier om te peilen of de ouders a) bemiddeld genoeg zijn (juiste gezinnen); b) om veel te betalen (juiste redenen); c) en bereid te betalen (kennis van zaken) en met de juiste informatie d) het is vrijwillig, maar wel verwacht. Let op de woordkeuze ‘bewaken’:

 

Reeds in september 2009 staat in het verslag van de werkgroep pedagogie:

Karin Beheer wachtlijst i.f.v. het efficiënt invullen van tekorten die ontstaan in een bepaalde groep, … In samenspraak met Helga. vb : er kunnen nog twee leerlingen toegelaten worden in een bepaalde

leeftijdsgroep bij aanvang van het nieuwe schooljaar -> welke

kinderen/gezinnen komen hiervoor in aanmerking ? Bewaken dat de juiste gezinnen omwille van de juiste redenen voor dit project kiezen met kennis van zake en op basis van de juiste informatie.

Uit: Verslag vergadering WG Pedagogie, 17 september 2009

Een keuze met kennis van zaken en de juiste informatie lijkt al minder van tel een paar maanden later, wanneer de onthaalbrochure wordt geredigeerd.

Onthaalbrochure

– godsdienst-zedenleer en financiële bijdragen worden niet opgenomen

– pictogrammen maken i.s.m. tweede graad om de brochure een eigen look&feel te geven

– uitgeschreven freinettechnieken (Lieve/Elisabeth) mogen doorgestuurd worden zodat ze hierin opgenomen kunnen worden

uit: Verslag werkgroep Pedagogie, 16 december 2009

 


 



Onafhankelijkheid schoolraad opgeheven
July 2, 2011, 23:22
Filed under: ouderbijdrage, schoolraad | Tags: , , , , ,

Omdat ik op dat punt het vertrouwen in voorzitters, leerkrachten en bestuursleden verloren had om tenminste eerlijk de ouders te informeren over hun rechten, heb ik mij kandidaat gesteld voor de schoolraad, tot grote ontsteltenis van de bestuursleden, want zoals we lezen wordt het niet wenselijk geacht dat ouders zich zo maar kandidaat stellen voor de schoolraad:

Om geen apart orgaan te creëren is het de bedoeling om binnen de Tintelraad de leden van de schoolraad te “zoeken”. Omdat de verkiezing van de schoolraad aan wettelijke regels gebonden is, kunnen we niet zelf kandidaten aanstellen of kiezen, maar we kunnen wel aan de ouders duidelijk maken dat het bestuur van de school gebaat is bij een gelijke samenstelling van de schoolraad en de Tintelraad.

– Vanuit het leerkrachtenteam zullen Goedele, Katrien en Sofie zich kandidaat stellen;

– Voor de ouders willen Joël en Trui zich kandidaat stellen, Elisabeth wordt gevraagd. De verkozenen in de schoolraad duiden daarna twee gecoöpteerden aan, liefst ook leden van de Tintelraad

uit: Verslag Tintelraad 10 november 2010

Aan het feit dat hier een Tintelraad in voege is, die pas 4 maanden later statutair geofficialiseerd zal worden, ga ik nu even voorbij. Ook tijdens het vorige schooljaar werd dezelfde formule voor ‘werkbaarheid’ (schoolraad = dagelijks bestuur) voorgesteld, terwijl in een goed functionerend school dit geen probleem zou mogen vormen. Om mijn kandidatuur te motiveren bij de andere ouders, heb ik onderstaand document geschreven dat ik wou verspreiden, maar uiteindelijk is dat niet gebeurd. Gezien de dreigementen van de bestuursleden zou dit de rust in de school nooit ten goede komen. Uiteindelijk werden op 18/6 de drie andere kandidaten verkozen op basis van 44 stemformulieren (dixit Henckens) (er zijn 87 kinderen, dus zeker 160 stemgerechtigde ouders). Als er nog twee gecoöpteerden moeten worden aangeduid zou het van democratische instelling getuigen om mij te kiezen. Verslagen van de schoolraad werden nog nooit onder de ouders verspreid hoewel daar wel vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad zitten. Dit was de motivatietekst bij mijn kandidatuur die uiteindelijk niet verstuurd is geweest.

Waarom ik mij kandidaat gesteld heb voor de schoolraad…

Wat is eigenlijk een schoolraad?

Een schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is en waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. De ouders in de schoolraad zijn door de andere ouders verkozen of worden door de ouderraad afgevaardigd.

In het gemeenschapsonderwijs hebben de schoolraden adviesbevoegdheid naar de directeur en de scholengroep en overlegbevoegdheid en informatierecht over de beslissingen die het schoolleven beïnvloeden. De eigenlijke bestuursbevoegdheid in het gemeenschapsonderwijs hoort toe aan de raden van bestuur van de scholengroepen. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied. Ook de ouders zijn in deze raden van bestuur vertegenwoordigd. Het zijn immers de leden van de schoolraden die, via een systeem van getrapte verkiezingen, de raad van bestuur aanduiden.”

http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorouders/participatie/schoolraden.htm

In die zin is er de afgelopen twee jaar een boel onduidelijkheden ontstaan over rechten, plichten en kosten m.b.t. freinetonderwijs. Verder leken een heleboel mensen problemen te hebben met kritiek en niet lijken te begrijpen dat zonder kritiek geen enkele verbetering mogelijk is.

Ik weet ook niet wat de exacte houding is bij het GO! over een school die zo systematisch probeert een elitaire, exclusieve school te zijn, maar het staat haaks op de waarden die vooropgesteld worden (“Bij ons is iedereen een VIP!”). Ik haal daarom hieronder een drietal punten aan die volgens mij redelijk fundamenteel zijn en deze elitaire dynamiek binnen de Tinteltuin duidelijk maken.

Kosteloos onderwijs? De financiële ouderbijdrage aan de vzw is vrijwillig. Het kan gewoon niet dat een school geld vraagt aan ouders voor pedagogische doeleinden (freinet of andere) en al helemaal niet zonder duidelijke verantwoording waarvoor dat geld bestemd is. Het enige wat de school nog mag aanrekenen zijn activiteiten buiten de muren van de school (extra muros in vaktermen). Dit staat duidelijk vermeld op de website van het departement onderwijs:

De toegang tot onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht, dat zegt de Grondwet (Artikel 24, $ 3). Ook de zgn. Schoolpactwet zegt dat bewaarschool-, lager en secundair onderwijs kosteloos zijn. De overheid betaalt hiervoor alle kosten voor personeel en werkingsmiddelen. Ouders betalen geen inschrijvingsgeld en in het kleuter- en lager onderwijs moeten ze ook niet betalen voor handboeken, schriften en noodzakelijk schoolgerief. Dat betekent echter niet dat ze helemaal niets moeten betalen. Ouders moeten inderdaad bijdragen in de kosten voor extra-murosactiviteiten zoals het bijwonen van culturele manifestaties of het deelnemen aan openluchtklassen, zeeklassen, toegangsprijs tot het zwembad enz. Een lagere school is trouwens niet verplicht om zelf over een uitgeruste turnzaal te beschikken.

Ook het nieuwe decreet over het basisonderwijs zal de kosteloosheid van het onderwijs bevestigen. Nieuw is wel dat dit decreet de mogelijkheid schept om precies over deze kosteloze toegang klacht in te dienen bij de Commissie Laakbare Praktijken (RAC Arcadengebouw – 1010 Brussel).

Ouderverenigingen, maar ook individuele ouders zullen van dit recht gebruik kunnen maken.” (Guy Janssens, waarnemend directeur-generaal basisonderwijs – http://www.klasse.be/leraren/archief/631

Achtergrond over de commissie:

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/EindverslagCLP.pdf

In de meeste scholen wordt nochtans wel een rekening gepresenteerd, zeker in secundaire scholen, maar daar is tenminste toch duidelijk waarvoor het geld dient. Dat freinetscholen eigenlijk betalend lidmaatschap vragen is niet nieuw. In het inspectieverslag van De Appeltuin in Leuven, dat iedereen net zoals alle andere inspectieverslagen sinds 2007, kan lezen op ond.vlaanderen.be, wordt exact hetzelfde aangehaald:

De schriftelijke communicatie met ouders in verband met de kostenbeheersing in het basisonderwijs is niet volledig correct en transparant. De informatiebrochure De Appeltuin concreet van A tot Z vermeldt niet dat er geen kosten mogen worden aangerekend om de ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken, bevat geen bijdragelijst zodat ouders bij het begin van het schooljaar een zicht zouden hebben op de kosten die de school kan doorrekenen en accentueert onvoldoende het vrijblijvende karakter van een mogelijke gift (BaO/2007/05 Kostenbeheersing in het basisonderwijs).”

http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/verslagen/BaO-1011-56011-DL_VER_10617.pdf

De inspectrice schrijft hier dat de infobrochure:

moet vermelden dat onderwijs kosteloos is;

moet ouders inlichten over de kosten die er wel zijn (extra muros) en

moet duidelijk maken dat de financiële bijdrage van ouders mag, maar vrijwillig is (een

gift).

Dezelfde situatie doet zich voor in de Tinteltuin. Je kunt ouders wel een reglement laten tekenen waarin ze verplicht lid worden van de vzw, maar daar mag geen prijskaartje aan vasthangen.

Misschien verlies je dan inderdaad je stemrecht in de vzw, maar je kind kan hiervoor niet geweigerd worden op school. Natuurlijk komt hier bij dat zolang je vrijwillig aan de vzw stort zonder echt gefactureerd te zijn, niemand ooit kan bewijzen dat dit een verplichte bijdrage was.

Ik heb hierover een tijdje terug de vraag gesteld aan de voorzitters van de vzw, maar daar is nooit een antwoord ter zake over gekomen. Er is wel altijd gezegd dat dat geld nodig was om de freinetpedagogie te garanderen, maar er wordt niet bijverteld dat elke school dezelfde pedagogische vrijheid heeft. De inspectie zegt niet welke pedagogie je moet gebruiken, die probeert de zien of de leerlingen het vereiste niveau hebben bereikt. Hoe dat wordt bereikt, is van veel minder belang, als je resultaten boekt met de leerlingen.

De school krijgt geld van de staat dat alles zou moeten dekken behalve uitstappen, dus zou het geld dat de ouders bijdragen enkel gebruikt mogen worden voor uitstappen buiten de school. De situatie is de laatste jaren meestal anders geweest: voor uitstappen en kampen moest vaak nog extra betaald worden. Is het geld dat de overheid geeft voor onderwijs dan onvoldoende? Het financieel verslag van vorig jaar is volgens mij nooit gepubliceerd (alleen toegelicht), maar er was volgens mijn slechte geheugen best wel wat geld over.

Verder is het vreemd dat het systeem van fair share (iedereen draagt bij naar vermogen) ervoor zorgt dat de werkingsmiddelen afhankelijk zouden zijn van het inkomen van de ouders van de leerlingen. Het systeem lijkt op een sociaal tarief, maar is dat eigenlijk niet, omdat bij een sociaal tarief er meestal een andere instantie is die het verschil bijpast. Het kan echt niet dat de werking van een school afhangt van de rijkdom van de ouders.



Visie voor een brede, open school

Omdat de voorzitters veinsden niet te begrijpen wat mijn bedoeling was om zo op de kosteloosheid van het basisonderwijs te hameren, heb ik in een mail van 16 maart 2011 nogmaals het probleem in het breed uitgelegd.

Hoi Lieven,

Bedankt voor je antwoord. Het is niet mijn bedoeling eender wie persoonlijk aan te vallen, of de bekritiseren: enkel ideeën, redeneringen en bestuursstructuren. Ik beoog ook geen positie in de Tintelraad of het bestuur.

in alle eerlijkheid, ik wil graag steunen in wat je nodig hebt, maar ik weet echt niet

wat dat is en hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik hoor je vaak principes, en ook

waardevolle uitgangspunten, formuleren, maar ik snap niet welke eisen of

doelstellingen er achter zitten.

…een concrete toekomst voor de Tinteltuin als een waarlijk origineel pedagogische project waar onze kinderen leren leren. D.w.z. geen dooie feitjes uit boekjes memoriseren, maar echte, levenslange kennis opbouwen door zelf te doen en te ervaren, te mislukken en opnieuw te proberen, mening te vormen, jezelf te bevragen, je mening bij te stellen… En dit moet op een positieve, opbouwende manier gebeuren, zodat het vertrouwen van ELK kind kan groeien. Dat is bijna het allerbelangrijkste in het basisonderwijs: zonder een flinke basis zelfvertrouwen wordt je middelbaar een brokkenparcours, hoe “slim of dom” je ook bent.

Maar eigenlijk ben zeer tevreden over de eigenlijke klaspraktijk, dat heb ik ook herhaaldelijk gezegd. Enkel de omkadering is zo’n zootje geworden dat de school als geheel bijna op het spel staat, of er toch zwaar nadeel van ondervindt. Men is in het begin te veel bezig geweest met het realiseren van dromen en te weinig met het stellen van concrete doelen en strategieën. Voor een deel is dat, in het enthousiasme van het nieuwe project, volkomen begrijpelijk. Wat ik wel weet is dat er nooit een echt pedagogisch project is geweest: “we gaan de meest leerrijke omgeving maken die we met de middelen die er zijn kunnen en we denken dat zus en zo te bereiken.”

Het woord freinet is een joker geworden die je kunt inzetten om eender wat te justifiëren. Je hebt dat woord zelfs niet nodig als je een echt concreet pedagogisch project kunt opstellen, al neem je nog zoveel van Freinet over als je wilt. Elke leerkracht heeft best een zo groot mogelijke bundel technieken en leerkracht die ook de goede elementen van Freinet toevoegt, is een betere leerkracht. Maar het kan toch niet zijn dat omdat je in een freinetschool staat alle andere technieken taboe zijn? Ook is ouderparticipatie helemaal niet Freinet, de meeste kinderen waren bij Freinet intern in de school. Daarom waren het ook de kinderen die veel verantwoordelijkheid kregen. Als er een hekje te schilderen zou het toch leuker zijn dat de kinderen het doen dan de papa’s. het is misschien niet zo supernetjes en perfect, maar de kinderen zien elke dag apetrots hun echt zelf geschilderde hekje.

Na het debacle van vorig jaar is er geen tijd meer om te talmen, we moeten echt van start gaan nu. Tijd om eindelijk te stoppen met zeuren en het ook eens te hebben over de talrijke voordelen van Zoutleeuw en gewoon te trachten er het beste van te maken.

Het probleem zit in de vzw en haar volgens mij deontologisch foutieve voet in de school via de schoolraad. Als de samenstelling zo gestemd is, is het wettelijk in orde, maar dat maakt de school blijkbaar stuurloos. Ik maak mij ernstig zorgen over de toekomst van de Tinteltuin de mensen aan het roer nog altijd de locatie van de school niet willen consolideren zonder met alternatieven te komen. We moeten nu er het beste van maken op deze locatie en ons blazoen oppoetsen door de school echt te laten draaien (te consolideren) en ik pleit daar al lang voor.

Mijn verrassing was groot toen Bart tijdens de Task Force zelf dat zei. Dat we eigenlijk infrastructureel niet anders kunnen. Ik heb de indruk dat ‘ouders’ op die manier de school kunnen verlammen. Die parallelle samenstelling van vzw bestuur en schoolraad moet ophouden. Geen cumul van schoolraad en bestuurspositie of tintelraad. De vertegenwoordiging verbreden, dat is democratie.

Ook WG-coördinatoren zouden moeten verkozen worden en zouden hun visie op de werkgroep kunnen gebruiken om stemmen te winnen. Zij hebben toch redelijk wat inspraak wat behoren automatisch tot de Tintelraad. Dit alles zal, ik zeg het nogmaals, ook een ander groot probleem kunnen aanpakken: de ouderparticipatie. Er zal weer een leuk speechje zijn om iedereen op te roepen mee te helpen zijn vrijdag en het zal weer geen verschil maken. Vele mensen zijn het beu, ook de houding van sommige WG-coördinatoren, of het tekort aan erkenning. Het is omdat ze zich niet betrokken voelen, er zoveel fundamentele onduidelijkheid blijft en zoveel vergaderd wordt en weinig gebeurt. De participatie wordt opgelegd, als verplicht afgeschilderd en door een select groepje delegerenden zo netjes voorgekauwd dat bijna niemand nog zin heeft om bij te dragen. Men moet ophouden het ouderengagement als verplichtend voor te stellen en van bovenaf vorm te geven – het moet organisch ontstaan, een afspiegeling van de talenten en persoonlijkheden van de groep. Daar zit ook de kwestie van betrokkenheid. Op dit moment is er op dit vlak echt crisismanagement te doen en mijn vrees is dat het nu al een titanenwerk zou zijn om dit om te turnen. Ik kan op dat vlak concrete voorstellen doen, past helaas niet binnen bestek van deze al te lange mail.

De kwestie over de bijdrage is een serieuze vraag die elke ouder aangaat en ik ook duidelijk heb gesteld. De school kan niemand bij de inschrijvingen weigeren en in het ultieme geval kan de vzw geen ouder verplichten geld bij te dragen en hun daar enkel voor straffen door lidmaatschap van de vzw op te zeggen. Geen stemrecht dus. En dan mag ik misschien ook niet meer meedoen aan de werkgroepen? Er klopt toch iets niet als je de lijn doortrekt.

Mijn factuur die het nummer 1 draagt gaat over lidgeld. Eigenlijk zijn alle betalingen van de ouders zonder factuur (vrijwillige) bijdragen en kan niemand daar iets van zeggen.

Als ik helemaal fout ben en de ouderbijdragen inderdaad absoluut verplicht zijn op straffe van uitsluiting van de school, dan had ik graag geweten hoe het zit met het inschrijvingsrecht en belofte van kosteloos onderwijs. Die commissie waar ik aan refereerde is er niet alleen voor klachten, maar ook voor vragen.

Je kunt er toch niets op tegen hebben dat we die vraag gewoon voorleggen? De bijdrage is zeer hoog en duidelijkheid over waar het geld exact voor dient is er al zeker niet. Als klasbudget dreigt het al gauw voor pedagogische doeleinden gebruikt te worden, en eigenlijk zou dat door GO betaald moeten zijn. Als het gaat om grondstoffen, bouwmaterialen, materiaal om iedereen zelf mee te laten werken, dan is het klasbudget zeer goed besteed.

 

En nogmaals: hoe kun je het argument maken tegen Zoutleeuw zonder een alternatief? Of is dat er wel: waarom zit de Tinteltuin niet in Koningsmolen (King’s Mill Learning Village) aan een vriendenprijsje? Ik verwacht mij toch weer aan ‘op die manier wordt niet gecommuniceerd’ enzo, hopelijk kun je respect opbrengen voor mijn eerlijkheid. Misschien is dit in de taskforce wel al ter sprake gekomen, maar als je kandidaat bent voor een bestuursfunctie binnen vzw, mag je daar toch open over communiceren.

Een huurcontract met de Tinteltuin gaat over een boel centen en voor een buitenstaander die alleen die oppervlakkigheden weten kan dit wel belangenvermenging lijken. Niemand durft dat blijkbaar te zeggen? Ik zal er waarschijnlijk wel naast zijn, maar het is niet vergezocht en de enige manier waarop ik zin kan geven aan wat op die task force vergadering gebeurde.

mijn verontschuldigingen alvast,

met oprechte groeten,

Johan

 

Hierop kwam het volgende antwoord:

 

—– Originele e-mail —–

Van: “Lieven C

Aan: Johan B

Cc: Philippe D, Peter V

Verzonden: Donderdag 17 maart 2011 06:05:43 GMT

Onderwerp: Re: kosteloos onderwijs

Dag Johan,

Dit is een heel lang antwoord, en terug met zeer waardevolle zaken. Wat moeilijk is eraan zijn twee zaken:

Vooreerst de essentie: je/jullie eigen gedrag: woorden, hoe wijs ook (cf. aantal paragrafen in deze mail) hebben maar betekenis als ze ook gedragen worden door de manier waarop je ze beleeft. Gedurende de voorbije maanden, en neem dit als persoonlijke feedback van mij uit, en niet als een standpunt van “een orgaan in de school” heb je zelf die geloofwaardigheid ondermijnt [sic] door, vooral omtrent het financiële, andere zaken te zeggen dan te doen. Er is ontelbare keren door jouw of je partner gezegd dat er is betaald, wat nu nog altijd niet het geval is. Ik kan met deze woorden van jou dus geen zinvol gesprek voeren, als ik vervolgens er niet op kan vertrouwen dat je er ook naar handelt.

Dit is ook mijn hoofdreden om dit soort gesprekken te bannen uit “publieke fora” als de av en de oudergroep, omdat het alleen maar schaadt. Je zult jezelf terug kracht geven en geloofwaardig maken door hier in rust een antwoord op te geven hoe je dit zult oplossen; en zoals je ook in je mail hebt gekopieerd, wil ik eerst daarover een gesprek vooraleer ik de rest serieus kan nemen die hieronder staat. En dat wil ik graag, want er staan zinvolle dingen in; het ligt dus in grote mate bij jou nu of er iets mee kan gebeuren of niet.

Een hartelijke groet, en indien je me je telefoonnummer door kunt sturen via sms naar mijn gsm (0477/32.72.09) bel ik je deze middag tussen 1730 en 1800 op om het hierover te hebben,

Lieven C

De boodschap was dus eerst betalen, dan praten en ook geen enkel woord in de richting van een reactie op mijn vragenen bemerkingen. In dat telefonische gesprek had ik echt geen zin, en heb daarvoor dan ook gepast. Ik verwachtte duidelijkheid over de kwesties voor mij en heel de oudergroep. Dezelfde avond nog kwam deze, dreigende mail met ultimatum.

Van: Philippe D

Aan: Johan B, Isabel B

Cc: Helga H, Joel VDW, Peter V

Verzonden: Donderdag 17 maart 2011 23:02:10

Onderwerp: achterstallige ouderbijdrage vzw de tinteltuin

Goedenavond Isabel, Johan,

Gelieve ons te laten weten of aan te tonen dat de beloofde betalingen ( ref ouderbijdrage vzw Tinteltuin) gebeurd zijn.

Tot op heden ontvingen wij geen bewijs van volledige of gedeeltelijke betaling.

Los van het inhoudelijk gesprek rond kosteloos onderwijs wil ik jullie een laatste maal vragen om de regels van onze vzw, die jullie ondertekend hebben, te respecteren. Indien niet zullen secretaris, penningmeester en co-voorzitters van de vzw de teksten van ons HR volgen en de school daarvan verwittigen.

Laat ons dit in orde brengen tegen morgen 12u.

Steeds ter uwe beschikking,

Philippe

co-voorzitter vzw De Tinteltuin

Mijn vriendin is dan, uit schrik voor de gevolgen voor de kinderen, gezwicht en we hebben een ons billijke bijdrage gedaan, maar niet ten bedrage van €518. Ik heb dan het betalingsbewijs doorgestuurd.

Van Lieven C volgt nog een verzoek om deze kwesties toch maar niet aan te kaarten op de vergadering van later die avond, 18 maart – ik heb dat dan ook niet gedaan.

wil je vragen om de Algemene Vergadering met deze thema’s niet te belasten, maar achteraf persoonlijk met mij even het gesprek aan te gaan, of ik zie je straks niet, dan heb ik je nummer en beloof ik je in de loop van zondag te bellen!

Omdat rond deze periode (de enkele verslagen getuigen dat) op de algemene vergaderingen nog amper gewone ouders aanwezig waren, enkel de harde kern van bestuursleden en leerkrachten. Voor de aanpassing van de statuten en de installatie van het nieuwe bestuursorgaan de Tintelraad (weer dezelfde centrale mensen) was er zelfs niet de helft van de leden, zodat die op een volgende vergadering door een minderheid van ouders (dezelfden) werd goedgekeurd.

 



De factuur van €518 voor kosteloos onderwijs
July 2, 2011, 22:43
Filed under: ouderbijdrage | Tags:

Op 13 maart 2011 ontvingen wij deze mail, die begeleid ging van een factuur voor €518 (enkel voor periode september tot maart!) en melding maakt van herhaaldelijk telefonisch contact:

—– Originele e-mail —–

Van: “Peter V

Aan: Johan B

Cc: Lieven C, Philippe D, Helga H

Verzonden: Zondag 13 maart 2011 10:46:55 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn

/ Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Factuur ouderbijdrage Tinteltuin

Hallo,

Deze mail volgt op mijn schrijven van 23/01 en 13/02, en 3 telefonische contacten waarvan de laatste vorige vrijdag.

Zoals vrijdag telefonisch besproken stuur ik jullie hierbij de factuur 11.001 voor het Tinteltuin lidgeld van Morgane en Remco voor de periode van september 2010 tot maart 2011. Het bedrag is, zoals uitgelegd tijdens ons telefoongesprek, berekend op basis van de ouderbijdrage tabel vastgelegd begin schooljaar 2009-2010 met de maximum loonschaal “E”.

Gelieve dit cash te betalen of over te maken op het vermelde rekeningnummer.

vriendelijke groeten,

Peter V

Werkgroep Financiën

Ik heb dan op 16 maart 2011 schriftelijk nogmaals mijn standpunt laten weten aan voorzitter Philippe Denys, alsook de vraag om dit aan de aankomende algemene vergadering voor te leggen:

Op 16-mrt-2011, om 00:49 heeft jbruyninckx@telenet.be het volgende geschreven:

Philippe,

Om mijn vragen bij de ouderbijdrage concreter te maken zal ik hieronder een paar links geven. Volgens mij is niemand verplicht om lid te worden van de vzw De Tinteltuin opdat hun kind zou worden toegelaten tot de school.

Ik zou deze vraag graag behandeld zien op de algemene vergadering, al zijn wij er misschien niet. Ik zal daarom morgen deze kwestie per mail formuleren aan de echte algemene vergadering, d.w.z. alle leden van de tinteltuin. Als ik dat niet doe, verdwijnt deze kwestie weer in het babbelhoekje…

Blijkbaar, volgens het verslag van de tintelraad, zijn wij niet de enige die nog niet betaald hebben. Ik denk dat Isabel ondertussen al een bijdrage heeft gestort of dat morgen ging doen, maar het was mij om die factuur te doen.

De toegang tot onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht, dat zegt de Grondwet (Artikel 24, $ 3). Ook de zgn. Schoolpactwet zegt dat bewaarschool-, lager en secundair onderwijs kosteloos zijn. De overheid betaalt hiervoor alle kosten voor personeel en werkingsmiddelen. Ouders betalen geen inschrijvingsgeld en in het kleuter- en lager onderwijs moeten ze ook niet betalen voor handboeken, schriften en noodzakelijk schoolgerief. Dat betekent echter niet dat ze helemaal niets moeten betalen. Ouders moeten inderdaad bijdragen in de kosten voor extra-murosactiviteiten zoals het bijwonen van culturele manifestaties of het deelnemen aan openluchtklassen, zeeklassen, toegangsprijs tot het zwembad enz. Een lagere school is trouwens niet verplicht om zelf over een uitgeruste turnzaal te beschikken.

Ook het nieuwe decreet over het basisonderwijs zal de kosteloosheid van het onderwijs bevestigen. Nieuw is wel dat dit decreet de mogelijkheid schept om precies over deze kosteloze toegang klacht in te dienen bij de Commissie Laakbare Praktijken (RAC Arcadengebouw – 1010 Brussel). Ouderverenigingen, maar ook individuele ouders zullen van dit recht gebruik kunnen maken.”

(Guy Janssens, waarnemend directeur-generaal basisonderwijs)

http://www.klasse.be/leraren/archief/631

Hier wat meer achtergrond over de commissie:

http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/pdf/EindverslagCLP.pdf

Dezelfde dag nog ontving ik een antwoord van co-voorzitter Lieven Callewaert dat onmiddellijk waarschuwt de andere ouders hierover te informeren. Verder antwoord de mail in geen enkel opzicht op de vraag zelf, maar noemt de vraag onzinvol.

—– Originele e-mail —–

Van: Lieven C

Aan: Johan B

Cc: Philippe D, Peter V

Verzonden: Woensdag 16 maart 2011 08:47:36 GMT

Onderwerp: Re: kosteloos onderwijs

Beste Johan,

Deze communicatie is niet echt zinvol; ik wil graag met jou, en indien Philippe dit wenst samen met Philippe, 1 maal het gesprek aangaan over de essentie hierin, met name dat er andere zaken worden gedaan dan gezegd; er zijn in het begin vorig jaar uitgangspunten geformuleerd, en een daarbij passende vorm gekozen. Er is ook gekozen voor een faire financiële politiek op basis van fair share, zodat wie niet kan betalen, ook niet betaalt. Maar niet kunnen is een ander verhaal dan niet willen. in alle eerlijkheid, ik wil graag steunen in wat je nodig hebt, maar ik weet echt niet wat dat is en hoe dat eruit zou kunnen zien. Ik hoor je vaak principes, en ook waardevolle uitgangspunten, formuleren, maar ik snap niet welke eisen of doelstellingen er achter zitten.

Ik wil je dan ook vragen dit rechtstreeks met mij en philippe als voorzitters op te pakken, en ook conclusies samen met elkaar te trekken, en hierin niet ouders te gaan belasten die er geen boodschap aan hebben. Mijn zorg is dat je jullie zelf daarin meer kwaad dan goed gaat doen, en dat een diepgaand gesprek met elkaar meer gaat helpen om tot een oplossing te komen voor wat jullie nodig hebben dan de stemmingmakerij die je hierin voorstelt.

Uitkijkend naar je reactie, alvast een zonnige groet,

Lieven

 



Klasbudget: ouders betalen voor pedagogisch materiaal

Het merendeel van het door de ouders betaalde geld, wordt gespendeerd aan de klassen, het zogenaamde klasbudget. Die krijgen geld toegewezen dat de leerkracht in kwestie vrij kan besteden. Het bedrag dat daar dit jaar voor uitgetrokken werd, was 13.500 EUR. Dat wordt als volgt bepaald: elke klas krijgt per jaar in totaal 500 EUR + 12 EUR/leerling/maand (in de tabel hierboven misleidend – de 500 EUR is wel op jaarbasis), ofwel 500 EUR en 120 EUR per leerling. Dit wil zeggen dat op jaarbasis klassen met 10 lln €1.700 (€170/kind) krijgen, klassen met 15 lln €2.300 (€153/kind) en klassen met 20 lln €2.900 EUR (€145/kind).

Reeds uit het verslag WG Pedagogie van 2009 blijkt dat het deze groep is die gewoon de aankopen van didactisch materiaal voor de rekening neemt, dus met gelden van de ouderbijdragen. Het is ook veelzeggend dat een gezin op dit moment twee werkgroepen coördineert: Joost Vandenberghe (financiën) en Lieve Nelissen (pedagogie).

Overleg met werkgroep Financiën : wat wordt er verwacht en tegen wanneer ?

Elke uitgave voor kalenderjaar 2010 moet gebudgetteerd worden. Wat niet

gebudgetteerd werd kan ook niet gerealiseerd worden ! Nadenken is dus

duidelijk de boodschap. Alle input (meer dan) welkom :

  • Boekenhoek
  • Experimenteerhoek
  • Hoek Frans
  • Extra didactisch materiaal, wereldbollen, speelgoed, sportmateriaal, bijscholing leerkrachten,

uit: Verslag werkgroep Pedagogie, 7 oktober 2009

In de tabel waar de onkosten gespecifieerd worden (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2011), is het totaal gespendeerde klasbudget plots €2.000 lager dan de €13.500 enkele bladzijden eerder, €11.513. Opmerkelijk is dat daarvan 6.680 EUR (> 50%) uitgeven wordt aan ‘materiaal’ en nog eens ruim €2.000 EUR aan (onbeschreven) ‘anderen’. Verder kan het niet dat de bijna 6.680 EUR allemaal eenmalige kosten zijn en goed deel moet toch materiaal zijn wat meerdere jaren kan gebruikt worden.

Er was dus vorig jaar al, en dit jaar weer, teveel geld opgehaald bij de ouders. Een goede groep wist dat ook en heeft uit protest tegen de blokkering van die gelden zijn bijdrage ingehouden. In de Tintelraad waar de opleidingstoelage van de leerkrachten wordt goedgekeurd staat ook nog een stukje over de bijdrage:

◦ Van 44 % niet-bijdragende ouders (ouderbijdrage) zijn we naar 11 % gezakt.

Eén gezin weigert principieel te betalen, zij worden dus ook geen lid van de vzw en verliezen dus hun stemrecht in de vzw én moeten hun schoolrekeningen betalen door facturatie vanuit het secretariaat

Uit: Verslag van de Tintelraad van 22 februari 2011

Dit moet over ons gezin geweest zijn, na de talrijke telefoontjes waarin ik herhaaldelijk het standpunt van het bestuur van de vzw m.b.t. kosteloos onderwijs/maximumfactuur en de ‘verplichte bijdrage’ heb gevraagd, maar nooit antwoord gekregen. Het was nu eenmaal zo, dat moest betaald worden. Wat de gevolgen waren van niet betalen, kon men mij ook niet concreet vertellen, enkel dat het veel schade zou toebrengen aan onze positie binnen de school.

Opmerkelijk is dat hier gesteld wordt, dat zij die geen ouderbijdrage exact kosten gefactureerd krijgen van het secretariaat. Dat kan dan enkel gaan over extramuros (buitenschoolse) activiteiten, waarop dan nog de maximumfactuur van 60 EUR per kind in het basisonderwijs van toepassing is. Het hoeft weinig betoog dat een boel ouders wel te vinden zouden zijn voor een precieze facturatie. De realiteit is echter dat ze daar recht op hebben.



Ouders betalen bijscholing van benoemd personeel
July 2, 2011, 19:21
Filed under: ouderbijdrage | Tags:

Een eerste opvallende post waaraan geld van de ouderbijdrage gespendeerd werd, is de opleiding van de leerkrachten. In de verslag van Tintelraad in januari is te lezen dat de vraag van het (leerkrachten)team komt:

Freinet opleiding.

*Kan er een extra bijdrage zijn van de ouderbijdrage voor de opleiding van ons personeel. Het schoolbudget is te minimaal om freinetpersoneel te vormen. Team [d.i. de leerkrachten] vindt dat een deel van de ouderbijdrage naar nascholing moet kunnen gaan. WG financiën heeft hier geen overeenkomst kunnen bereiken. Uiteraard wachten we op de achterstallige ouderbijdrage om dit eventueel te financieren. Hoe krijgen we garanties dat leerkrachten niet weggaan na gevolgde cursussen? Mogen alleen leerkrachten die vier jaar in dienst zijn een nascholing volgen? Bv : Als leerkrachten minsten 4 jaar in dienst zijn, worden de bijscholingen volledig terugbetaald. Voordien volgens een bepaalde schaal.

De extra bijdrage voor opleiding zou uit het klasbudget kunnen gehaald worden. Er kan hiervoor per leerling één euro opzij gezet worden. Dit opleidingsbudget ligt op voorhand vast.

Ons voorstel is dat de werkgroep financiën twee à drie voorstellen aan ons voorlegt en dat de

Tintelraad daarover advies geeft.

Wanneer wij er niet uitkomen zullen we de beslissing nemen in een AV.

uit: Verslag van de Tintelraad van 17 januari 2011

Alsof het nog niet genoeg is dat ouders moeten opdraaien voor het feit dat leerkrachten die een freinetschool willen oprichten door de inspectie gevraagd werden zich bij te scholen en dus blijkbaar niet voldoende achtergrond in die materie hebben, wordt er daarenboven discriminerend met de fondsen omgesprongen: eerst de ouderen. En als ze het niet krijgen van de algemene vergadering, kunnen ze nog fondsen uit de klasbudgetten systematisch aanspreken, wordt er verder gesteld. Als de ouders niet toegeven, worden het budget dat voor klaswerking was voorzien, aangesproken. Op de verslagen van de algemene vergaderingen is nergens een beslissing te vinden. Wel lezen we in februari zijn mening al herzien heeft:

Budget nascholing team: we komen overeen om per leerling 2 euro per maand van de ouderbijdrage als budget te reserveren voor bij- en nascholing van het team, aanvullend op de door de scholengroep toegekende (veel te kleine) dotatie.

Uit: Verslag van de Tintelraad van 22 februari 2011

Nochtans wordt dit jaar al 1.800 EUR “uitgegeven” aan opleiding, of alleszins als dusdanig ingeschreven. De berekening moet zijn 90 kinderen x 2 EUR x 10 maanden = 1800 EUR. Uit de folder ‘Opleiding tot freinetleerkracht’ is dan weer precies op te maken wat de opleiding kost.

Het inschrijvingsgeld voor de opleiding is 450 euro (cursusgeld en alle maaltijden) per jaar.

Opleidingscheques van de VDAB worden aanvaard. Na overleg met je directie kan het inschrijvingsgeld ook betaald worden met nascholingsgelden.

(…) Na 3 jaar behaal je het “Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën” (DHOS), met weddesupplement.

http://lera.hogent.be/studeren/documenten/verder/methodeschoolleraarbest.pdf

De ouders betalen dus de opleiding van de leerkrachten zodat die meer verdienen?

Bart: opleiding leerkrachten: jammer geld zou van ministerie moeten komen, maar ongelofelijk ontoereikend, maar dank aan de vzw (Lieven benadrukt de wil van de ouders om te participeren)

Helga: budget opleiding hangt af van aantal leerkrachten van schooljaar -1 ( voor dit boekjaar is dat ongeveer 500 euro)

uit: Verslag Algemene Vergadering 18 maart 2011

De pertinente vraag is hier ook: wat gebeurt er dan met die €500 opleidingsbudget van het GO! als er uit de vzw €1.800 wordt besteed aan opleiding. Het is mij niet precies duidelijk wie de opleiding volgt, maar €450 x 3 + (ongeveer) €500 = €1850. Dit is louter speculatief gepuzzel, natuurlijk. Een school hoeft zich niet te verantwoorden aan de ouders van hoe zij haar opleidingsbudget spendeert, maar de situatie is toch wel net iets anders als de ouders (volgens de rekeningen) €1.800 hebben betaald voor opleidingen.

In deze detailtabel (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2011) staat de opleidingskost van de leerkrachten weer niet vermeld, maar het is duidelijk dat alle uitgaven buiten het toegekende klasbudget, van het resterende geld van vorig jaar had kunnen worden betaald. De circusschool (waarvan alleen de kinderen konden genieten die naar de opvang gingen) en het zwemmen werd enkel in het eerste trimester georganiseerd.



De maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’
July 2, 2011, 15:27
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , ,

Het onderwijs is niet geheel kosteloos. De school mag tot 60 EUR vragen per leerlingen, voor buitenschoolse activiteiten. De vraag rijst dan of freinetactiviteiten dan misschien per definitie extramuros activiteiten (buiten de school) zijn, maar ook dat is niet het geval: bij het lijstje “wat niet betaald wordt van de bijdrage” staat het kamp vermeld. Daarvoor moeten de ouders nog eens extra betalen. Het vierdaagse kamp kost per persoon van de 1e en 2e graad, dat nu bezig is, kost 60 EUR per kind, alleen in cash, geen factuur en geen ontvangstbewijs. Het kamp alleen is ter waarde van de maximumfactuur lager onderwijs, ware het niet dat ze niet officieel wordt gefactureerd.

>Van: evi s
>
Datum: 19 mei 2011 23:23:35 GMT+02:00
>
Aan: …
>
Kopie: kathleen m, goedele v, phil m
>
Onderwerp: kamp onkosten
>

>Hallo klasbarters,
>
>1. Zoals afgesproken blijven we binnen het budget van 15€ per dag dus
>het kamp van jullie kids kost dit jaar 60€.
>
>Dit bedrag kan je betalen aan Bart of aan mij. Indien de betaling van dit
>bedrag financieel moeilijk haalbaar is kan je contact opnemen met Helga
>
>2. Dieren blijven boeien en dus ook de vraag van de kinderen om eens
>naar een dierentuin te gaan en liefst ook een aquarium.
>
>Waarschijnlijk gaan we naar Planckendael, daar is geen aquarium maar het is wel een reuze tof park. Waarschijnlijk gaan we donderdag en waarschijnlijk
>gaan we met de trein..
>
>Veel waarschijnlijk; we zijn nog aan het plannen. Ik hou jullie op de
>hoogte.
>Groetjes
>
>Evi

 


—– Originele e-mail —–

Van: evi s

Aan: …….

Cc: kathleen m, goedele v, phil m

Verzonden: Zondag 12 juni 2011 11:36:13

Onderwerp: RE: kamp

Nog eens hallo allemaal,

Mag ik bij deze jullie ook nog eens herinneren aan het prijskaartje van dit

super kamp.

Van enkele kinderen heb ik nog niet het kampgeld ontvangen.

4dagen kamp 4 x 15 = 60€

Je mag dit aan mij geven of aan Bart.

Groetjes

Evi

Maximumfactuur heet ‘sociaal tarief’

Zelfs al zouden alle freinetactiviteiten extramuros zijn, dan nog is er het probleem van de maximumfactuur, die binnen de tinteltuin doodleuk ‘sociaal tarief’ heet:

Het sociaal tarief van € 6/maand (1e kind) komt neer op € 60/jaar wat overeenstemt met de maximum factuur voor een kind in het lager onderwijs. Het sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient jaarlijks aangevraagd en verantwoord te worden. Als u denkt voor dat tarief in aanmerking te komen, neemt u zo snel mogelijk met ons contact op. Nadien volgt een gesprekje en een evaluatie van de aanvraag door de werkgroep financiën. Let wel: een sociaal tarief is bij voorkeur tijdelijk en dient gestaafd te worden met officiële documenten. De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd en verantwoord te worden. (sic)

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)


In de bijdragetabellen wordt onmiddellijk ook duidelijk dat de maximumfactuur voor basisonderwijs wordt toegepast op de kleuters – er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee groepen. Je betaalt evenveel bijdrage voor een kleuter als een leerling.



Wat zijn ‘freinetgebonden activiteiten’?
July 2, 2011, 15:16
Filed under: ouderbijdrage | Tags: ,

Telefonische druk m.b.t. betalen van een ouderbijdrage

Vanaf half februari zijn dan ook, zoals hierboven beloofd beginnen komen: herhaaldelijke mondelinge aansporingen om de bijdrage die we nog niet betaald hadden te vereffenen. Ik heb in die gesprekken duidelijk vragen gesteld bij de financiële politiek van de school en de tendens om de bijdrage als verplicht voor te stellen. Hun mondelinge antwoord was steeds dat ik het reglement en de statuten van de vzw moest respecteren en dat een bijdrage daarbij hoort. Het document dat specifiek over de ouderbijdrage handelt en met de mail over het zogenaamde failliet van de school werd meegestuurd, zegt:

De leden van de vzw de TintelTuin betalen jaarlijks lidgeld, ook wel bijdrage genoemd. Dit lidgeld is bedoeld om een degelijke freinetwerking mogelijk te maken.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

Er is hier geen sprake van vrijblijvendheid, maar een lidgeld. Sterker is nog dat dit geld wordt aangewend voor pedagogische doeleinden (freinetwerking). Hoewel verder in het document de doelen van dit geld gespecifieerd worden, wordt nergens duidelijk waarvoor het geld exact nodig is:

Worden betaald van de bijdrage

Alle freinetgebonden activiteiten die op klas- of schoolniveau georganiseerd worden.

Op de laatste algemene vergadering van vorig schooljaar werd evenwel beslist om vanaf dit schooljaar ook het zwemgeld en de kostprijs van de bus hiervoor uit de bijdrage te betalen.

Tevens werd op dezelfde algemene vergadering ook beslist dat de eventuele verdeling van melk aan de kinderen tijdens de (middag)pauze uit de ouderbijdrage kan betaald worden, mits er voorafgaand een duidelijk doorgesproken en evenwichtig project wordt voorgesteld.

(Uit: Document Ouderbijdrage 2010-11)

‘Freinetgebonden’ activiteiten

Het zwemgeld en de kostprijs van de bus naar het zwembad zijn inderdaad kosten die kunnen doorgerekend worden aan de ouders als extramuros activiteiten, maar die zijn dan wel aan de maximumfactuur gebonden. Los van het zwemmen (de melkverdeling is nooit gebeurd), staat wordt ‘freinetwerking’ hier verduidelijkt als “freinetgebonden activiteiten”, maar nergens wordt duidelijk wat die zijn noch waarom die zoveel geld moeten kosten. Op de vergadering van de WG Pedagogie op 5 juli (!) 2009 wordt toch al een beetje de richting aangegeven:

[leerkrachten]Team: Is er budget voor uitbouw mediatheek en/of gebruiken we hiervoor de ouderbijdragen ?

abonnementen Wapiti, National Geographic, Ooggetuige dvd reeks,

determinatiefiches bomen-insecten-paddenstoelen- …

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 5 juli 2009

Op de eerste werkgroepvergadering Pedagogie, worden blijkbaar als bestellingen van pedagogisch materiaal gedaan door een ouder. Het kan dan toch moeilijk met de daarvoor toegekende gemeenschapsonderwijsbudgetten zijn?

Lieve • Bestelling Abimo extra materiaal ter ondersteuning van het rekenonderwijs :

– Rekenen met dieren voor kinderen van 10-12 jaar

– Ik kaart, ik reken (om al spelend te leren rekenen)

– Rekenen met voertuigen, vliegtuigen en schepen 9-13 jaar

uit: Verslag vergadering WG Pedaogie, 17 september 2009

 


 



Tinteltuin failliet!
July 2, 2011, 15:06
Filed under: ouderbijdrage | Tags: , , ,

Op 23 januari 2011 ontvingen een heel deel van de ouders de mail “Tinteltuin failliet!”:

—– Originele e-mail —–

Van: Peter V

Verzonden: Zondag 23 januari 2011 20:15:22 GMT +01:00 Amsterdam / Berlijn / Bern / Rome / Stockholm / Wenen

Onderwerp: Tinteltuin failliet

Beste ouders,

Op de Tintelraad van afgelopen maandag (17 januari) is besloten om alle ouders te mailen over twee dringende items vanuit de werkgroep financiën.

· De ouderbijdrage

Bij de Tinteltijd van 10 september hebben alle ouders een bijlage gekregen in verband met de ouderbijdrage.

Bij het nakijken van de rekening van de vzw op 17 januari bleek dat slechts 55 % van de ouders de bijdrage ook daadwerkelijk betaalt!

Dat kan allerlei redenen hebben: de ene ouder schoof het misschien op de lange baan, anderen betaalden een aantal maanden en vergaten de volgende, een aantal ouders hebben de eerste Tinteltijden van dit schooljaar niet gekregen, voor nieuwe ouders was de regeling misschien niet helemaal duidelijk.

Door de omvorming van de Raad van Bestuur [sic!]naar Tintelraad [bedoeld wordt: Dagelijks Bestuur naar Tintelraad] en het herverdelen van een aantal taken heeft het ook wat langer geduurd eer alle betalingen werden nagekeken. Bij deze dus een dringende oproep aan iedereen die nog niet in orde is om de bijdragen voor het lopende schooljaar in orde te maken.

Je hebt daarbij twee opties, zoals afgesproken bij de start van de school:

1. Het volledige bedrag voor het schooljaar 2010-2011 in één overschrijving regelen

2. Nu onmiddellijk een betaling doen voor 5 maanden (september t.e.m. januari) en verder maandelijks betalen door middel van een doorlopende opdracht.

Je vindt alle uitleg nog eens opnieuw in bijlage. Met vragen kan je altijd terecht bij de werkgroep financiën.

Ouders die tegen 4 februari nog steeds niet in orde zijn met de ouderbijdragen, worden door iemand van de werkgroep financiën persoonlijk gecontacteerd.

Dit soort mails is uiteraard niet leuk om te versturen. De Tinteltuin is gelukkig ook niet failliet. Maar het niet betalen van ouderbijdragen kan uiteraard wel snel voor problemen zorgen en is ook absoluut niet fair ten opzichte van de ouders die hun bijdrage wel betalen.

· Facturen voor de naschoolse opvang

Hier stelt zich een vergelijkbaar probleem. Een aantal ouders betaalt systematisch deze facturen niet. Er kruipt veel nodeloze energie van de werkgroep opvang in het opvolgen van deze achterstallige bedragen en het bedrag loopt ook hier in een aantal gevallen sterk op.

In vergelijkbare situaties bij andere scholen zijn de volgende logische stappen het versturen van aangetekende brieven en het inschakelen van een incassobureau. We willen absoluut dit soort maatregelen vermijden, dus ook hier een dringende oproep om de betaling van opvangfacturen in orde te brengen.

Met vriendelijke groeten,

Peter V

Namens de werkgroep financieën en de Tintelraad

We hebben vorig jaar genoeg betaald.”

De redenen voor deze wanbetalingen waren een gevolg van een reactie bij de ouders van “wij hebben genoeg betaald vorig jaar”. Het eerste boekjaar van de vzw werd immers afgesloten met een positief saldo van 10.000 EUR in juni 2010:

Er is nog een bedrag van 11.612 € over, of ongeveer 50% van de ouderbijdrage. Zoals hoger aangegeven zal dit vermoedelijk herleid worden tot ongeveer 10.000 € nadat de kosten van de maand juni zijn binnengebracht. (uit: Financieel Verslag Tinteltuin 2009-2010 – niet gepubliceerd op de Tinteltuinwebsite)

Opvang

Een aantal ouders waren zeer misnoegd over het feit dat ze het overschot op het einde van vorig jaar niet konden terugvorderen, sommigen hebben zelfs gerechtelijke stappen overwogen maar de raadsman duidde er al snel op dat zij nooit zouden kunnen bewijzen dat dit geen gift was. De onwil om de opvangfacturen te betalen was vooral bij ouders die wisten dat de opvang vorig jaar in Goetsenhoven voor het grootste deel vrijwillig en gratis door ouders is gebeurd, terwijl diezelfde ouders daar dan ook nog eens voor gefactureerd werden. Ouders die bijvoorbeeld elke donderdagavond de opvang gratis en ‘vrijwillig’ kwamen doen, opvingen toch een factuur indien hun kinderen op de andere dagen in de opvang bleef (bij andere ouders). Dit betekende concreet dat als een moeder van twee kinderen op de school de opvang kwam doen, zij haar kinderen als niet aanwezig moest aanduiden (met alle mogelijke gevolgen voor de verzekering) om niet door de vzw gefactureerd te worden voor de opvang die zij zelf verzorgde. Leerkrachten met kinderen in de school, kunnen die rustig in de opvang laten bij de ouders en hoeven daarvoor dan weer niet bij te dragen:

Vraag / voorstel

Moeten de personeelsleden wiens kinderen in de opvang blijven betalen voor opvang?

Moeten de vrijwillige ouders betalen voor de opvang op het moment dat zij voor de school aan het werken zijn?

Beslissing

De vergadering is van oordeel dat de financiële afspraken met betrekking tot de opvang een verantwoordelijkheid zijn van de

werkgroep opvang. Deze staan immers buiten de ouderbijdrage en het GO-budget. Niettemin adviseert de WG-Financiën om voor de personeelsleden geen bijdrage in de opvang te vragen en voor de ouders wel. Het is immers organisatorisch ook moeilijk om een onderscheid te maken tussen kinderen die na schooltijd van de opvang gebruik maken omdat hun ouders in vergadering zijn, of omdat ze gewoon in de opvang blijven. Ouders die na schooltijd nog aan het werk zijn kunnen ook beslissen om hun kinderen bij zich te houden.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Het vreemde is dat de verslagen van de vergaderingen Financiën, die ophouden op 30 maart 2010, nooit een aanwezigheidslijst bevatten. Wie exact hierboven ‘adviseert’ dat de leerkrachten (die ook geen bijdrage tot de vzw hoeven te betalen, zelfs al zitten hun kinderen op school) nogmaals financieel bevoordeeld moeten worden op de ouders met het geld van diezelfde ouders? Dat kunnen toch onmogelijk ouders zijn? Of het zijn ouders die de leerkrachten kritiekloos volgens op elk punt.

Kilometervergoeding bij klasactiviteiten

Uit hetzelfde verslag is de volgende vraag van het leerkrachtenteam kenmerkend:

Vraag / voorstel

Wanneer leerkrachten met de eigen wagen op uitstap gaan (schooluitstappen), dan is de vraag of zij al dan niet vergoed kunnen worden voor de volgende uitgaven:

parkeerkosten

verplaatsingskosten (kilometer vergoeding)

Toegevoegd door Joost: We kunnen dit ook in een bredere context bekijken en ons dezelfde vraag stellen wanneer ouders met hun auto verplaatsingen uitvoeren voor de school.

Beslissing

De WG-Financiën is het erover eens dat deze problematiek moet besproken worden. Hierover moet evenwel grondig worden nagedacht zodat we tot een realistisch en haalbaar voorstel kunnen komen. Er werd voorgesteld om tegen de volgende vergadering voorstellen uit te werken en deze dan vervolgens te bespreken. Op vraag van Helga wordt de problematiek evenwel verhuisd naar de RVB.

Uit: Verslag Werkgroep Financiën 30 maart 2010

Ik heb de opvolging van deze kwestie in de verslagen van de raad van bestuur nog niet gevonden, maar het Financieel verslag van 2011 (zie verder) maakt overduidelijk dat leerkrachten zichzelf voor verplaatsingen kunnen vergoeden uit het klasbudget en dat er voor ouders geen enkele regeling gebeurd is. Het is een aparte post in het klasbudget, maar leerkrachten zouden het evengoed onder ‘anderen’ kunnen rubriceren. De beslissing om de discussie te verhuizen naar de raad van bestuur i.p.v. de ouders hierover te consulteren (zij dragen het geld bij), is kenmerkend.

Vele ouders wilden begin dit schooljaar dat de opvang uit de winst van de opvang van vorig jaar georganiseerd zou worden, maar dat is dus niet gebeurd. Dit ter verklaring van de wanbetalingen bij opvang, die eigenlijk buiten kijf staan, maar toch in het juiste perspectief geplaatst moeten worden. Er is bij de meeste ouders echt onduidelijkheid over wat met het geld van de ouderbijdrage kan en niet kan. Maar de kwestie van opvang is in feite een bijzaak.